Wraz z zakończeniem unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 niemal wygasły dotacyjne źródła preferencyjnego finansowania większych projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaicznych. Były one dostępne zarówno z ramach Regionalnych Programów Operacyjnych we wszystkich województwach, jak i w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zapoznaj się z nowym programem wspierającym OZE – Energia dla wsi.

Tempo wzrostu rynkowych cen energii jest obecnie większe, niż tempo wzrostu cen dóbr inwestycyjnych służących jej wytwarzaniu ze źródeł odnawialnych. Z tego powodu znaczna część projektów OZE, np. fotowoltaiczne i wiatrowe, stała się na tyle rentowna, że przestała wymagać bezpośredniego wsparcia dotacyjnego. Biznesplany takich projektów bronią się same, bez dotacji, co oznacza, że coraz trudniej jest udowodnić istnienie tzw. efektu zachęty. Efekt zachęty polegał na udowodnieniu, że projekt inwestycyjny nie byłby zrealizowany przez prywatnego inwestora bez dotacji.

OZE - odnawialne źródła energii

Sytuacja taka nie oznacza, że Państwo zaprzestało preferencyjnego finansowania. Wciąż dostępna jest, jako jedyna, dotacja w ramach działania 15.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, natomiast na terenie innych województw dostępne są preferencyjne pożyczki, często z możliwością częściowego umorzenia kapitału, co stanowi bardzo atrakcyjny substytut dotacji.
Oto krótki przegląd preferencyjnych instrumentów finansowania projektów OZE, dostępnych w 2022r.

Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki Regionalny Program Operacyjny Województwa lubelskiego (w ramach interwencji REACT)

BENEFICJENCI
Przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

PLANOWANY TERMIN NABORU:
Zakończenie w maju 2022 r.

POZIOM DOTACJI
Intensywność dofinansowania na środki trwałe w województwie lubelskim wynosi:

 • 70 % dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 60 % dla średnich przedsiębiorstw.

Rodzaje przedsięwzięć:
Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE.
Dofinansowanie obejmuje zatem m.in. budowę, rozbudowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (do 2 MWth), energię wiatru lub wody oraz biogazownie.
Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

BENEFICJENCI
Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, niezależnie od wielkości i branży.

NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE CIĄGŁYM.
POMOC PUBLICZNA

Pożyczka do 90% kosztów kwalifikowalnych.
Umorzenie pożyczki do 30 %.

CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA – POŻYCZKA:

 • wielkość pożyczki – do 90% kosztów kwalifikowanych,
 • oprocentowanie – od 3 %,
 • umorzenie – do 30 %,
 • okres spłaty – do 20 lat,
 • karencja – do 18 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.

Rodzaje przedsięwzięć:
Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, energię wiatru, energię wytworzoną za pomocą wody lub energię geotermalną.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

BENEFICJENCI
Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, niezależnie od wielkości i branży.

NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE CIĄGŁYM.
POMOC PUBLICZNA

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Umorzenie pożyczki do 25 %.

CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA – POŻYCZKA:

 • wielkość pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • oprocentowanie – od 1,5 %,
 • umorzenie – do 25 %,
 • okres spłaty – do 15 lat,
 • karencja – do 18 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.

Rodzaje przedsięwzięć:
Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, energię wiatru, energię wytworzoną za pomocą wody lub energię geotermalną.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

BENEFICJENCI
Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, niezależnie od wielkości i branży.

CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA – POŻYCZKA:

 • wielkość pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • oprocentowanie – od 1,5 %,
 • okres spłaty – do 15 lat,
 • karencja – do 6 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.

NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE CIĄGŁYM (do wyczerpania środków).
POMOC PUBLICZNA
Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Umorzenie pożyczki do 60 %.
Pożyczki mogą być częściowo umorzone w wysokości do 20 % wypłaconej kwoty pożyczki. Ponadto wysokość umorzenia, może zostać zwiększona o:

 • 40 % wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na zakup pojazdów elektrycznych;
 • 30 % wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii lub zmierzające do ograniczenia niskiej emisji lub wzrostu efektywności energetycznej realizowane na terenach objętych programami ochrony powietrza;
 • 25 % wypłaconej kwoty pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nie wymienionych powyżej.

Rodzaje przedsięwzięć:
Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, energię wiatru, energię wytworzoną za pomocą wody lub energię geotermalną. Kogeneracja, termomodernizacja itp.

Wsparcie przedsiębiorców w pozostałych województwach

Podobne instrumenty dostępne są na terenie województw opolskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Na terenie całego kraju dostępna jest preferencyjna pożyczka w ramach programu ENERGIA PLUS w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jej warunki są następujące:
BENEFICJENCI
Przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, niezależnie od wielkości i branży.

NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZNIE SIĘ W LUTYM I TRWAŁ BĘDZIE W TRYBIE CIĄGŁYM .

Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowalnych.
Umorzenie pożyczki 10%.
CEL PROJEKTU
Zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

KOSZTY KWALIFIKOWANE
Nakłady na środki trwałe służące:
zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych (np.technologie bezodpadowe),
ograniczeniu lub uniknięciu szkodliwych emisji do atmosfery.
poprawie efektywności energetycznej,
instalacji nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (np. instalacje fotowoltaiczne, agregaty kogeneracyjne),
modernizacji sieci ciepłowniczych.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA
wsparcie finansowe w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,
dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC2, dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA – POŻYCZKA:
wielkość pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,
oprocentowanie – WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 1,5 %,
umorzenie 10 %,
okres spłaty 15 lat,
karencja – 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.

Zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji finansowania Państwa przedsięwzięć z zakresu OZE, w tym fotowoltaicznych i wiatrowych. Wstępnych konsultacji udzielamy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Powiązane programy dotacyjne
2022-12-18T10:01:22+01:0010 marca, 2022|Innowacje, Energia|