Mimo, iż w ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w ustawie o odpadach. Jednak nie wszystkie problemy występujące w gospodarce odpadami zostały rozwiązane. Dodatkowo – pojawiły się nowe trudności. Gospodarka odpadami w dalszym ciągu wymaga korekt i uporządkowania. Podmioty zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów mierzą się z istotnymi ograniczeniami, tak w zakresie gospodarki komunalnej, jak i w zakresie postępowania z odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Ważnymi problemami obciążającymi branżę są w szczególności:

 • dynamika wzrostu kosztów gminnych systemów zbierania i przetwarzania odpadów,
 • niedostateczny poziom praktycznego recyklingu,
 • konieczność dalszej rozbudowy i doskonalenia selektywnych systemów zbierania odpadów,
 • obowiązek dostosowania się do wymogów prawa europejskiego, między innymi w zakresie stosowania najlepszych dostępnych technik.

Racjonalna gospodarka odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej – w ramach gospodarowania krajowymi środkami finansowymi – przygotował ofertę pomocy finansowej ukierunkowanej na rozwiązanie ww. problemów oraz wspomaganie działań służących poprawie gospodarki odpadami także w innych obszarach. Środki krajowe dysponowane są w ramach tzw. programów priorytetowych. Jednym z nich jest „Program racjonalna gospodarka odpadami”.

Celem tego programu priorytetowego jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów;
 • utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami;
 • zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu;
 • wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Wysokość dofinansowania w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami”

Budżet programu Racjonalna Gospodarka Odpadami wynosi 1 400 000 000 zł. Na finansowanie bezzwrotne zarezerwowano kwotę 650 000 000 zł. Pomoc zwrotną zaplanowano w kwocie do 750 000 000 zł. Wsparcie finansowe adresowane jest do podmiotów podejmujących działania w następujących obszarach:

 • selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • instalacje gospodarowania odpadami.

Pomoc finansowa może być udzielana jako pomoc publiczna lub finansowanie udzielane na warunkach rynkowych. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie swoich przedsięwzięć mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa.
Formy finansowania to

 • dotacja w wysokości do 30% lub do 50% wydatków inwestycyjnych,
 • pożyczka udzielana na okres do 15 lat lub do 20 lat, z oprocentowaniem preferencyjnym 2%, w wysokości do 100% kwoty wydatków inwestycyjnych – pomniejszonej o uzyskaną dotację.

Projekty inwestycyjne można zgłaszać do 30.06.2022 r., a realizować do końca 2030 r.

Obszary dofinansowania w ramach programu Racjonalna Gospodarka Odpadami

W obszarze instalacji gospodarowania odpadami można ubiegać się o dofinansowanie, między innymi – następujących projektów:

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych – dotacja wynosi 30%,
 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do fermentacji, lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych – dotacja wynosi 30%,
 • budowa, rozbudowa instalacje do recyklingu odpadów budowlanych – dotacja wynosi 30%,
 • budowa termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych lub medycznych – dotacja wynosi 50%,

Za wydatki kwalifikowane przedsięwzięć określonych w pkt. 1 mogą zostać uznane nakłady inwestycyjne w wysokości do 50 000 000 zł, a dotacja wynosi do 50% nakładów. Za wydatki kwalifikowane przedsięwzięć określonych w pkt. 2-4 mogą zostać uznane nakłady inwestycyjne w wysokości do 30 000 000 zł, a dotacja wynosi do 30% nakładów. Wnioski o dofinansowanie składa się wyłącznie w wersji elektronicznej. Wymagane jest – w większości przypadków — opracowanie analizy finansowej i studium wykonalności.


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Powiązane programy dotacyjne