Dotacje na innowacje2021-11-04T22:02:34+01:00

Dotacje na innowacje

Strona główna|Dotacje na innowacje

Fundusze Europejskie to w dużej mierze dotacje na innowacje. Instytucje przyznające dofinansowania unijne preferują tę sferę aktywności. Na realizację projektów związanych z innowacyjnością Unia Europejska przeznaczyła największą pulę środków.

Na skróty

Żyjemy w epoce, w której słowo „innowacyjność” używane jest we wszystkich kontekstach we wszystkich językach. Dlaczego? Bo we współczesnym świecie innowacyjność, czyli zdolność do wdrażania oryginalnych rozwiązań, jest kluczem do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dotacje na innowacje skutecznie pomagają inwestorom podnosić poziom innowacyjności w przedsiębiorstwie.

Klasyk teorii zarządzania, Pieter Drucker, pisze, że: „Przedsiębiorstwo niewprowadzające innowacji nieuchronnie starzeje się i podupada. W okresie gwałtownych zmian, takim jak obecnie – upadek będzie szybki. […] Innowacja jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości – działaniem, które nadaje zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa.

Dotacje na innowacje szansą dla przedsiębiorców

Teoretyczne podstawy mierzenia innowacyjności przedsięwzięć daje tzw podręcznik OSLO („Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji”) zgodnie z którym :

Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

„Według powszechnie dostępnych informacji polskie przedsiębiorstwa należą do najmniej innowacyjnych w Unii Europejskiej. Według instytucji PRO INNO Europe, założonej przez Komisję Europejską do badania rozwoju innowacyjności, polskie przedsiębiorstwa zajmowały 23. miejsce na 27. krajów Unii. Współczynnik SII (Summary Innovation Index) dla Polski wynosił roku 0,317 przy średniej unijnej 0,478. Innowacyjność polskiej gospodarki rośnie jednak bardziej niż wielu krajów Unii – współczynnik SII wynosił 0,270 przy średniej 0,450. W rankingu przedsiębiorstw wydających najwięcej na świecie na badania zostały uwzględnione dwa polskie przedsiębiorstwa, podczas gdy w pierwszej pięćdziesiątce jest osiemnaście przedsiębiorstw z UE. Dlaczego tak jest? Przedsiębiorcy często jako przyczynę wskazują zbyt wielkie ryzyko związane z faktem, że wdrożenie innowacji może się po prostu nie powieść. Finansowane ze środków unijnych dotacje na innowacje dają szansę na bardzo poważną redukcję tego ryzyka, gdyż znaczną jego część przejmuje Państwo”

Dotacje na innowacje pozyskujemy w następujących obszarach

Firma EURO-MOST wspomaga swoich klientów w pozyskaniu źródeł finansowania dla przedsięwzięć innowacyjnych (czyli w obszarze badawczo-rozwojowym, B+R) w dwóch obszarach:

Tworzenie infrastruktury do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Tu dofinansowanie otrzymują projekty polegające na tworzeniu lub rozbudowie centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Najpoważniejszym źródłem finansowania jest w tym zakresie działanie 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. EURO-MOST ma bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów, oto przykłady:

WIPASZ S.A.

Centrum Badawczo-Rozwojowe WIPASZ S.A. w Warnikajmach, projekt o wartości 28,826 mln zł i z dofinansowaniem 8,628 mln zł.

HYDROTOR S.A.

Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii o konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn dla firmy Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. z kosztami kwalifikowalnymi 11,408 mln zł i z dofinansowaniem 3,993 mln zł

Badania i rozwój (B+R)

Tu dofinansowanie otrzymują projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, w których wyniku powstać musi innowacyjny w skali kraju produkt, technologia lub proces, wpisujący się z tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Najbardziej znanym, choć nie jedynym, źródłem dotacyjnym dla projektów B+R jest działanie 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, wdrażane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto do działań wspierających działalność badawczo-rozwojową należą m.in. 2.3.2 POIR „ Bon na innowacje”, gdzie realizowane są mniejsze projekty (do 400 tys zł), wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, czy działanie M16 „WSPÓŁPRACA” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanego przez Agencję Restrukturyzację i Modernizację Rolnictwa.”

Jesteśmy Tu, By Pomóc Twojej Firmie
Jesteśmy Tu, By Pomóc Twojej Firmie

Skorzystaj z naszej kreatywności, uczciwości i innowacyjności

zaczynajmy

Dotacje na innowacje – aktualności

Pozostałe artykuły
Go to Top