Działanie KPO A2.1.1 Inwestycje wspierające został zakończony w dniu 30.11.2023 r. i oczekujemy na wyznaczenie kolejnego terminu naboru.

Działanie KPO A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach jest częścią programu, który ma na celu modernizację i unowocześnienie polskiego sektora przedsiębiorstw. Dotacja skupia się na wsparciu przedsiębiorstw w dziedzinie robotyzacji i cyfryzacji, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji KPO A2.1.1 zalicza się koszty zakupu nowych środków trwałych, zakup nieruchomości, koszty planów i projektów oraz nadzoru, koszty robót budowlanych, a także koszty zakupu oprogramowania. Konkurs przeznaczony jest tylko dla dużych firm.

Opis działania KPO A2.1.1

Działanie KPO A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach jest częścią programu, który ma na celu modernizację i unowocześnienie polskiego sektora przedsiębiorstw. Dotacja skupia się na wsparciu przedsiębiorstw w dziedzinie robotyzacji i cyfryzacji, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności.

Zakres wsparcia

Dotacja w ramach działania KPO A2.1.1 umożliwia finansowe wsparcie na inwestycje związane z robotyzacją i cyfryzacją w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji na zakup nowoczesnego sprzętu i technologii.

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową,
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji,
 • integracji poszczególnych elementów procesów biznesowych,
 • wspieranie transformacji w kierunku przemysłu 4.0,
 • wdrażaniu technologii komunikacji Machine to Machine (M2M) lub wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT),
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk,
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych,
 • wdrożeniu nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych,
 • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji
 • wdrażaniu nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy

Dotację można uzyskać dla przedsięwzięć, które skończą się przed 30.06.2026r.


Dotacja dla dużych firm – zyskaj konkurencyjność dzięki robotyzacji i automatyzacji. Wypełnij formularz już teraz!


Koszty kwalifikowane w ramach dotacji KPO A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Rodzaj kosztówMaksymalna wysokość kosztów kwalifikowanychKoszty
nowe urządzenia i wyposażenie100%– Urządzenia
– Sprzęt techniczny
– Linie i infrastruktura techniczna niezbędna do działania sprzętu
– Wyposażenie zakładów i budynków
– Dostawa urządzeń i sprzętu
– Leasing finansowy maszyn, urządzeń, linii technologicznych i aparatury
nieruchomości, grunty, budynkido 10% całkowitych kosztów– Grunty i prawo wieczyste ich użytkowania
– Budynki.
– Lokale.
– Hale.
– Zakłady
– Leasing/ dzierżawa/ najem gruntów i budynków
plany, projekty, nadzórdo 100%– Projekt budowlany
– Projekt wykonawczy
– Projekt techniczny
– Nadzór budowlany
roboty budowlanedo 50% całkowitych kosztów dotyczących danej inwestycji– Prace demontażowe
– Przygotowanie terenu budowy
– Roboty budowlane i instalacyjne
– Przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej
– Grodzenie terenu
– Montaż oświetlenia
– Zagospodarowanie terenu
patenty, licencje, know-how, inne wartości intelektualnedo 50 % całkowitych kosztów kwalifikowanych– Licencje i koncesje
– Patenty
– Koszty nabycia oprogramowania oraz jego instalacji, konfiguracji i optymalizacji wraz z przeniesieniem praw autorskich
– Rozbudowa istniejącego oprogramowania.
– Koszty utworzenia, nabycia domen, platform cyfrowych, portali, chmur cyfrowych z przeniesieniem praw autorskich.
amortyzacjado 50 % całkowitych kosztów kwalifikowanychAmortyzacja nieruchomości, ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji pod warunkiem, że będą to aktywa nowe, uwzględnione w kosztach kwalifikowanych wniosku.

Dofinansowanie

Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji. Wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i skala projektu, innowacyjność rozwiązań oraz potencjał rozwoju przedsiębiorstwa. Dotacja może pokryć nawet do 70% kwalifikowanych kosztów inwestycji.


Budżet naboru: 1 004 962 707 zł
Minimalna wartość projektu: 8 000 000 zł
Maksymalna wartość projektu: 140 000 000 zł

Wysokość dotacji jest zgodna z mapą pomocy regionalnej:

KPO a2.1.1 - mapa regionów - wysokość dotacji

Kryteria wyboru projektów w ramach działania Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach – KPO A2.1.1

Aby otrzymać dotację, przedsiębiorstwa muszą spełniać określone kryteria wyboru. Wśród tych kryteriów mogą znaleźć się m.in.:

 • złożenie wniosku w terminie,
 • sporządzenie wniosku na właściwym formularzu,
 • wypełnienie wniosku w języku polskim,
 • kompletność wniosku i złożenie kompletu załączników,
 • podpisanie podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa,
 • złożenie oświadczenia o braku wykluczenia z ubiegania się o przyznanie środków publicznych.

Weryfikacja warunków formalnych polega na sprawdzeniu, czy wnioskodawca spełnia lub nie spełnia określonych warunków. Pozytywna weryfikacja jest możliwa, jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie wymienione warunki formalne.

Ocena zgodności przedsięwzięcia z kryteriami horyzontalnymi odbywa się w oparciu o ocenę typu „0/1”, co oznacza, że weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy dane kryterium jest spełnione lub nie.

Projekty, które zadeklarują zakończenie realizacji przed końcem 2024 roku, otrzymają dodatkowe 8 punktów z kryteriów merytorycznych podczas oceny projektu. Jest to zachęta dla przedsiębiorców, aby przyspieszyć realizację swojego projektu.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailem na adres biuro@euro-most.eu lub telefonicznie 501 712 020


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac.

Powiązane programy dotacyjne