Szybka ścieżka2021-11-04T22:41:21+01:00

Szybka ścieżka

Szybka Ścieżka, czyli poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR 2014-2020), w ciągu kilku lat stało się podstawowym narzędziem dotacyjnym wspierającym projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Szybka ścieżka

Szybka Ścieżka, czyli poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR 2014-2020), w ciągu kilku lat stało się podstawowym narzędziem dotacyjnym wspierającym projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Na realizację projektów przeznaczono tu rekordową kwotę 2,477 mld EURO, czyli niemal 11 mld zł w ciągu 7 lat. Dla porównania w poprzednim Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG 2007-2013) na porównywalne przedsięwzięcia przeznaczono 1,522 mld EURO, czyli ok 6,7 mld zł.

O powodzeniu konkursu Szybka ścieżka 1.1.1 PO IR wśród przedsiębiorców niech świadczy fakt, że przeprowadzono już 31 edycji, w tym edycje specjalistyczne – dla posiadaczy certyfikatu SEAL OF EXCELLENCE z programu HORYZONT 2020, dotyczący tworzyw sztucznych, urządzeń grzewczych, technologii kosmicznych, odnawialnych źródeł energii w transporcie, nawozów przyjaznych dla środowiska czy „dostępność plus”, promujący technologie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie oprócz naboru ogólnego trwają dwa nabory specjalistyczne – Szybka ścieżka Agrotech i Szybka ścieżka Koronawirusy, które opisujemy oddzielnie.
Wsparcie mogą uzyskać zarówno projekty zgłaszane przez duże przedsiębiorstwa, jak i z sektora małych i średnich, indywidualnie i w konsorcjach, w skład których mogą wchodzić również jednostki naukowe.

Szybka ścieżka 1.1.1 POIR – wspierane projekty

Prace rozwojowe

To nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

  • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna

Badania przemysłowe

Badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Prace przedwdrożeniowe

Działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).

Poziomy gotowości technologicznej TLR

poziomy gotowości technologicznej TLR

Szybka ścieżka – aktualności

Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Szybka ścieżka – formularz kontaktowy

Go to Top