Konkurs FENX.02.02 jest częścią inicjatywy Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu i Środowiska na lata 2021-2027. Skupia się on na inwestycjach w różne rodzaje przedsięwzięć, w tym na budowie, przebudowie, modernizacji oraz rozbudowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Szczególny nacisk kładziony jest na projekty związane z produkcją biometanu i jego integracją z siecią gazową, jak również na tworzenie lub rozbudowę instalacji produkujących energię elektryczną i/lub ciepło z biogazu. To także obejmuje magazyny energii dedykowane dla odnawialnych źródeł energii oraz ich podłączenie do sieci, wraz z infrastrukturą niezbędną do wykorzystania ciepła generowanego w procesie kogeneracji.

FENX.02.02 – dla kogo jest przeznaczony?

Beneficjentami wsparcia mogą być przedsiębiorcy, administracja publiczna oraz jednostki samorządów terytorialnych. Wśród przedsiębiorstw beneficjentami mogą być podmioty z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
Termin naboru: III kwartał 2024 r.
Budżet konkursu: 300 mln PLN – alokacja wstępna, która ulegnie zwiększeniu
Dotacja 39,06 % kosztów kwalifikowanych.
Preferencyjna pożyczka  0% – na 40,65 % kosztów kwalifikowanych.
Pożyczka komercyjna na 20,29 % kosztów kwalifikowanych.
Formy dofinansowania: pożyczki dla projektów słonecznych i wiatrowych oraz dotacje dla pozostałych typów OZE, w tym dla biogazowni.”

Konkurs FENX.02.02 realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy następujących inwestycji:

 • Biogazownie i biometanownie wraz z infrastrukturą obejmującą przyłączenie do sieci oraz magazyny energii.
 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.
 • Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
 • i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE
 • oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

Chcesz skorzystać z działania FENX.02.02 – wypełnij formularz


Działanie Fenx 02.02 - biogazownie i biometan

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z programu FENX.02.02

Wsparcie zaplanowane w ramach tego programu zostanie skierowane na finansowanie projektów związanych z tworzeniem lub modernizacją systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) do produkcji elektryczności, ciepła oraz alternatywnych paliw, takich jak biometan czy zielony wodór. Projekt ten obejmować będzie:

 • magazyny energii dedykowane dla konkretnych źródeł OZE,
 • infrastrukturę niezbędną do integracji z sieciami dystrybucyjnymi i przesyłowymi, zarówno elektrycznymi jak i gazowymi.

Wsparcie będzie również udzielane na budowę i rozbudowę instalacji produkujących biometan (w tym z biogazu) wraz z infrastrukturą potrzebną do wprowadzenia biometanu do sieci gazowych.

W przypadku projektów opierających się na biogazie w systemach o całkowitej mocy cieplnej powyżej 2 MW lub na stałych paliwach z biomasy w systemach o mocy powyżej 20 MW, wymagane będzie spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą promowania energii ze źródeł odnawialnych.

Projekty związane z produkcją ciepła z OZE zostaną również objęte wsparciem, w tym inwestycje w różnorodne typy pomp ciepła stosowane w ogrzewaniu i ciepłownictwie, jak również projekty dotyczące produkcji wodoru z OZE oraz wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem wodoru z OZE.

Program krajowy przewiduje wsparcie dla projektów o większej skali, tj. dla instalacji o określonej mocy:

W zakresie wytwarzania energii elektrycznej dofinansowywane będą źródła OZE o mocy:

 • powyżej 5 MWe dla wiatru,
 • powyżej 5 MWe dla biomasy,
 • powyżej 0,5 MWe dla biogazu,
 • powyżej 5 MWe dla wody,
 • powyżej 0,5 MWe dla promieniowania słonecznego.

W zakresie wytwarzania energii cieplnej dofinansowywane będą źródła OZE o mocy:

 • powyżej 5 MWt dla biomasy,
 • powyżej 0,5 MWt dla promieniowania słonecznego
 • powyżej 2 MWt dla geotermii (w tym pompy ciepła),
 • powyżej 0,5 MWt dla biogazu.


Chcesz skorzystać z działania FENX.02.02 – wypełnij formularzBezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.

Powiązane programy dotacyjne