Działanie 3.1. „Kredyt Ekologiczny” w ramach Feng to jedna z kluczowych inicjatyw skierowanych na wspieranie projektów proekologicznych, które mogą korzystać z funduszy europejskich. Dzięki temu działaniu, przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska oraz zwiększeniem efektywności energetycznej.

Kto może składać wnioski o kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny z programu Ścieżka SMART FENG przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, które planują wykorzystać go do finansowania innowacyjnych projektów mających na celu swojej ekologicznej efektywności. Mogą to być inwestycje w odnawialne źródła energii, zarządzanie odpadami czy poprawa efektywności energetycznej.

Beneficjenci: MŚP oraz duże firmy zatrudniające do 3 000 osób

 • Nabór I: 25.04.2024 r. do 25.07.2024 r.
 • Alokacja: 660 mln PLN

 • Nabór II: od 17.10.2024 r. do 30.12.2024 r.
 • Alokacja: 660 mln PLN

Umorzenie: od 15 do 80%


Kredyt Ekologiczny – pomożemy Ci pozyskać środki – Skontaktuj się z nami


Kredyt ekologiczny – cele i zakres wsparcia

Działanie 3.1. „Kredyt Ekologiczny” obejmuje szeroki zakres wsparcia dla przedsiębiorstw dążących do poprawy efektywności energetycznej oraz modernizacji w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk.

 1. Termomodernizacja posiadanych budynków:
  • Wsparcie obejmuje inwestycje w izolację cieplną ścian, dachów, podłóg oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na bardziej energooszczędne rozwiązania.
  • Modernizacja lub instalacja nowoczesnych systemów ogrzewania i klimatyzacji, które są bardziej efektywne energetycznie.
 2. Modernizacja infrastruktury:
  • Modernizacja linii technologicznych w celu zredukowania zużycia energii oraz zminimalizowania odpadów produkcyjnych.
  • Rekonstrukcja lub budowa nowych, bardziej efektywnych energetycznie budynków użyteczności publicznej, magazynów czy zakładów produkcyjnych.
 3. Zakup lub modernizacja OZE (Odnawialne Źródła Energii):
  • Instalacja systemów solarnych, takich jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, które zmniejszają zależność od konwencjonalnych źródeł energii.
  • Budowa lub modernizacja instalacji wykorzystujących energię wiatru, biomasy lub geotermalną w celu produkcji energii dla przedsiębiorstw.
 4. Wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów:
  • Rozwój i wdrażanie nowych produktów, które są zaprojektowane z myślą o lepszej efektywności energetycznej, co może obejmować również poprawę procesów produkcyjnych, aby zredukować ogólne zużycie energii.
  • Inwestycje w technologie i urządzenia, które pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie surowców, minimalizując marnotrawstwo i koszty operacyjne.

Korzyści z uczestnictwa w programie

 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki mniejszemu zużyciu energii.
 • Poprawa konkurencyjności na rynku dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy jako odpowiedzialnej ekologicznie, co może przyciągnąć nowych klientów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.

Każdy z tych obszarów wsparcia jest kluczowy dla firm dążących do zwiększenia swojej ekologicznej odpowiedzialności oraz efektywności operacyjnej. Realizacja tych celów nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także generuje długoterminowe korzyści finansowe dla przedsiębiorstw. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w aplikowaniu o środki z działania 3.1. „Kredyt Ekologiczny”, warto skonsultować się z naszym doradcą specjalizującym się w finansowaniu projektów ekologicznych.

Kredyt ekologiczny — warunki otrzymania wsparcia

Aby kwalifikować się do wsparcia w ramach działania 3.1. „Kredyt Ekologiczny”, istotne jest spełnienie kilku kluczowych warunków, które są bezpośrednio związane z celami programu i jego wymogami dotyczącymi efektywności energetycznej.

 1. Potwierdzona zdolność kredytowa:
  • Przedsiębiorstwo musi posiadać promesę kredytową wydaną przez bank kredytujący. Promesa ta stanowi wstępne zobowiązanie banku do udzielenia kredytu, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów i warunków.
  • Promesa kredytowa potwierdza, że przedsiębiorstwo posiada odpowiednią zdolność kredytową do zrealizowania planowanego projektu ekologicznego.
 2. Przeprowadzenie audytu energetycznego:
  • Przed złożeniem wniosku o wsparcie należy przeprowadzić audyt energetyczny. Audyt ten musi wykazać i uzasadnić zarówno potrzebę, jak i zakres planowanych działań modernizacyjnych lub inwestycji w infrastrukturę i technologie.
  • Audyt powinien zawierać analizę obecnego zużycia energii, identyfikację potencjalnych oszczędności oraz rekomendacje specyficznych technologii czy rozwiązań, które mogą być zastosowane w celu poprawy efektywności energetycznej.
 3. Uzyskanie oszczędności energii pierwotnej:
  • Projekt musi przynieść redukcję zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30% w porównaniu do stanu przed realizacją projektu.
  • Oszczędności te muszą być potwierdzone w wyniku implementacji rekomendowanych w audycie energetycznym rozwiązań.

Jak dokumentować spełnienie warunków?

 • Dokumentacja kredytowa i promesa: Należy przedstawić formalne dokumenty z banku, potwierdzające przyznanie promesy kredytowej.
 • Raport z audytu energetycznego: Dokumentacja z audytu, w tym szczegółowe obliczenia i rekomendacje, powinna być dołączona do wniosku o wsparcie.
 • Analiza oszczędności energetycznych: Po zakończeniu projektu należy dostarczyć analizę, która potwierdza osiągnięte oszczędności energetyczne na wymaganym poziomie.

Warunki te są kluczowe dla oceny zarówno wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa, jak i realnego wpływu projektu na poprawę efektywności energetycznej. Realizacja tych warunków zapewnia, że udzielone wsparcie będzie efektywnie wykorzystane na rzecz osiągnięcia celów ekologicznych, co jest głównym założeniem działania 3.1. „Kredyt Ekologiczny”.

Rodzaje wsparcia – Premia Ekologiczna

Premia ekologiczna w ramach działania 3.1 „Kredyt Ekologiczny” stanowi dodatkowy instrument zachęcający do realizacji projektów o wyjątkowo wysokim potencjale ekologicznym. Jest to forma wsparcia, która może być przyznana podmiotom, które przekraczają standardowe wymogi programu w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące premii ekologicznej i warunków jej uzyskania.

Co to jest premia ekologiczna?

Premia ekologiczna to dodatkowa korzyść finansowa, którą można uzyskać w ramach kredytu ekologicznego. Jest przyznawana firmom, które realizują projekty przynoszące szczególnie duże korzyści dla środowiska, czyli przekraczające minimalne kryteria efektywności energetycznej lub mające istotny wpływ na redukcję emisji szkodliwych substancji.

Warunki uzyskania premii ekologicznej

Aby zakwalifikować się do premii ekologicznej, projekt musi spełniać następujące kryteria:

 1. Większa redukcja zużycia energii: Projekt musi zapewniać redukcję zużycia energii pierwotnej o więcej niż 30% – przykładowo, osiągnięcie 50% lub większej redukcji może być uznane za kwalifikujące się do premii.
 2. Innowacyjność technologiczna: Wprowadzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które nie tylko poprawiają efektywność energetyczną, ale także wprowadzają rewolucyjne zmiany w procesach produkcyjnych lub usługowych.
 3. Znaczący wpływ na środowisko lokalne: Projekty, które mają duży wpływ na poprawę stanu lokalnego środowiska, na przykład poprzez oczyszczanie wód, rekultywację terenów zdegradowanych czy wprowadzenie rozwiązań ograniczających hałas.

Korzyści z premii ekologicznej

 • Lepsze warunki finansowania: Premia może obejmować niższe oprocentowanie kredytu, wydłużone okresy karencji na spłatę lub inne preferencyjne warunki finansowe.
 • Większe wsparcie finansowe: Możliwość uzyskania większej kwoty finansowania na realizację projektu.
 • Wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa: Realizacja projektów ekologicznych na wysokim poziomie przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy jako lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Jak aplikować o premię ekologiczną?

Proces aplikacji o premię ekologiczną zazwyczaj wymaga dostarczenia szczegółowego opisu projektu wraz z analizami i prognozami dotyczącymi jego wpływu na środowisko. Ważne jest, aby w dokumentacji projektowej szczegółowo udowodnić, jak projekt przekracza standardowe wymagania i jakie ma korzyści dla środowiska.

Dokładne spełnienie tych kryteriów i staranne przygotowanie wniosku są kluczowe dla zwiększenia szans na uzyskanie premii ekologicznej. Zachęcamy do nawiązania współpracy z naszymi konsultantami, którzy specjalizują się w zarządzaniu projektami ekologicznymi i mogą pomóc w optymalizacji wniosku oraz w pełnym wykorzystaniu dostępnych środków finansowych.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailem na adres biuro@euro-most.eu lub telefonicznie 501 712 020


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac.

Powiązane programy dotacyjne