Jesteś przedsiębiorcą, chcesz opracować nową technologię związaną z produkcją rolną lub nowy produkt rolny i chciałbyś sprawdzić tę innowację w warunkach rzeczywistych? Jesteś przedstawicielem świata nauki, w swoich laboratoriach chcesz opracować nowy produkt rolny lub technologię i szukasz partnera przemysłowego lub rolnego do przetestowania innowacji w warunkach rzeczywistych? Jesteś rolnikiem, masz pomysł na innowację w produkcji rolnej i szukasz partnera naukowego lub przemysłowego do jej wdrożenia? To właśnie finansowaniu takich przedsięwzięć dedykowane są działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WSPÓŁPRACA. Najbliższy nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu 2022r.

Co należy zrobić? Należy ustanowić tzw. Grupę Operacyjną Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (GO EPI) poprzez założenie odrębnego podmiotu (np. spółki) lub poprzez spisanie umowy konsorcjum bez osobowości prawnej, która skupiać będzie co najmniej dwa podmioty z następującej grupy:

 • rolnicy i właściciele lasów
 • jednostki prowadzące badania naukowe
 • przedsiębiorcy
 • podmioty świadczące usługi doradcze

Do GO EPI mogą dołączyć podmioty spoza tego katalogu
GO EPI działa w celu realizacji projektu dotyczącego opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie:

 • nowych lub znacznie udoskonalonych produktów rolnych
 • nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
 • nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych
 • nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych
 • tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, rynków lokalnych dla produktów rolnych

Projekt może być dofinansowany przez ARiMR ze środków PROW dotacją w kwocie do 6.000.000,00 zł, w tym:

 • do 5.500.000 zł na koszty badań, zakup środków trwałych i koszty bieżące łącznie
 • do 500.000 zł na koszty ogólne

Nie ma limitu wielkości kosztów samego projektu.

Dofinansowanie wynosi:

 • 100% do kosztów ogólnych
 • 100% do kosztów badań
 • 70% do nakładów na środki trwałe

Poziom dofinansowania nie zależy od wielkości przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego ani od miejsca, w którym będzie realizowany projekt. Grupa Operacyjna realizująca projekt otrzyma także ryczałt na zarządzanie projektem i popularyzację jego wyników, w wysokości równej 20% sumy kosztów badań i nakładów na środki trwałe.

Badania może prowadzić zarówno partner naukowy, jak i każdy inny członek konsorcjum, a w ich ramach sfinansować można m.in. koszty wynagrodzeń personelu badawczego, amortyzację sprzętu badawczego, koszty budowy prototypu lub instalacji pilotażowej, usług rolniczych i inne.
Nabycie środków trwałych obejmuje:

 • budowę przebudowę lub remont obiektów, ale bez zakupu nieruchomości
 • zakup i instalację nowych maszyn, urządzeń, środków transportu
 • zakup aparatury naukowo-badawczej
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych

Koszty ogólne to przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, nadzór inwestorski i autorski, kierowanie robotami budowlanymi.
Koszty tzw. bieżące pokrywane są w postaci ryczałtu obliczonego jako 20% sumy kosztów badań i nakładów na środki trwałe i obejmują koszty operacyjne, personelu, szkoleń, związane z kształtowaniem wizerunku, finansowe oraz związane z tworzeniem sieci kontaktów. Cały projekt musi się zakończyć, wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową, przed 31.12.2024r.

Euro-Most oferuje usługę przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, prowadzenia takich projektów, wspomaga tworzenie Grup Operacyjnych EPI dzięki szerokim kontaktom w przemyśle rolno-spożywczym oraz wśród rolników.
Ogłoszenie konkursu planowane jest na październik/listopad 2020


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Powiązane programy dotacyjne