Ścieżka SMART – FENG2024-01-16T08:45:16+01:00

Ścieżka SMART – FENG

Strona główna|Ścieżka SMART – FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – nowatorskie podejście do finansowania potrzeb przedsiębiorców.

Na skróty

Ruszył program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), następca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W harmonogramie naborów na rok 2023 przewidziano 37 naborów, z czego 8 skierowanych jest do przedsiębiorców a trzy z nich są szczególnie interesujące, gdyż mają uniwersalny charakter i będą odbywały się w trybie konkurencyjnym:

 1. Działanie 1.1. Ścieżka SMART – nabór wniosków rusza 21.02.2023, dotyczy projektów B+R+I dla przedsiębiorstw, przewiduje się 10 tur naborów ogólnych i dedykowanych
 2. Działanie 2.32 – Kredyt technologiczny – nabór wniosków rusza 23.03.2023, dotyczy wdrożenia produkcyjnego własnych lub nabytych wyników prac rozwojowych, dotacja polega na spłacie przez BGK części zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, przewiduje się 1 turę naboru
 3. Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny – nabór wniosków ruszy 06.06.2023, dotyczy inwestycji przedsiębiorstw w infrastrukturę i technologie zwiększające efektywność energetyczną lub korzystanie z bardziej ekologicznych źródeł energii, dotacja polega na spłacie przez BGK części zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, przewiduje się 2 tury naboru

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to dedykowany dla Polski program finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki w Polsce.
Projekty finansowane z funduszy europejskich w ramach FENG obejmują dziedziny takie jak nowoczesne technologie, biotechnologia, energetyka, transport, rolnictwo, a także usługi dla społeczeństwa informacyjnego. W ramach programów dostępne są różne formy wsparcia, w tym dotacje, kredyty. W ramach tego programu uruchomiono pionierską formę finansowania projektów – Ścieżka SMART – która łączy w jednym projekcie elementy B+R, inwestycyjne, szkoleniowe, ekologiczne i promocyjne.
W artykule przyjrzymy się trzem programom związanym z innowacyjnością, jakie oferuje program FENG.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ze środków Ścieżki SMART?

Wypełnij formularz kontaktowy

zaczynajmy

Ścieżka SMART FENG – Działanie 1.1

Działanie 1.1. Ścieżka SMART to instrument, którego celem jest wsparcie rozwoju innowacyjnych projektów, związanych z badaniami i rozwojem. Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, instytucji naukowych i innych podmiotów, które chcą zrealizować projekty badawcze, rozwojowe lub inwestycyjne. Program umożliwia pozyskanie dofinansowania w wysokości nawet do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, co stanowi istotne wsparcie dla przedsiębiorców.

Działanie 1.1. Ścieżka SMART zapewnia wsparcie dla kompleksowych projektów badawczo-rozwojowo-inwestycyjnych pojedynczych przedsiębiorstw i ich konsorcjów. Wsparcie otrzymają zarówno przedsiębiorstwa z sektora MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Nabór dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dla dużych przedsiębiorców Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekty złożone będą z dwóch typów modułów:

 1. moduł obowiązkowy B+R, w ramach którego trzeba zaprojektować konkretne prace badawczo-rozwojowe, lub wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego z agendą badawczą lub nabyć wyniki istniejących prac badawczo-rozwojowych; można też wdrożyć wynik istniejących już badań własnych
 2. moduły fakultatywne, dostępne pod warunkiem wykonania modułu obowiązkowego, polegające na zaprojektowaniu wdrożenia produkcyjnego wyników prac B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji i „zazielenienia” działalności przedsiębiorstw.

Obszar geograficzny
Cała Polska

Na co można otrzymać dofinansowanie

 • prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
 • maszyny i urządzenia,
 • materiały i roboty budowlane,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • nieruchomości,
 • usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
 • inwestycje związane z ochroną środowiska,
 • szkolenia,
 • promocja produktów za granicą,
 • ochrona praw własności przemysłowej.

Wielkość potencjalnego dofinansowania zależy od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji i wahać się będzie od 20-80%.

Wartość pomocy publicznej nie może przekroczyć:

  1. regionalna pomoc inwestycyjna (art. 14) – „dostosowana kwota” pomocy obliczona zgodnie z mechanizmem określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 dla inwestycji, której koszty kwalifikowalne wynoszą 100 mln EUR;
  2. pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18): 2 mln EUR;
  3. pomoc na udział MŚP w targach (art. 19): 2 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie;
  4. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (art. 25) w przypadku modułu B+R:
   • jeśli moduł obejmuje głównie badania przemysłowe: 20 mln EUR
    Dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych modułu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
   • jeśli moduł obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe: 15 mln EUR
    Dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych modułu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych.
 1. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (art. 28): 5 mln EUR;
 2. pomoc szkoleniowa (art. 31): 2 mln EUR;
 3. pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych (art. 36): 15 mln EUR;
 4. pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych (art. 37): 15 mln EUR;
 5. pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38): 15 mln EUR;
 6. pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji (art. 40): 15 mln EUR;
 7. pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41): 15 mln EUR;
 8. pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy (art. 46): 15 mln EUR na jednostkę wytwórczą;
 9. pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów (art. 47): 15 mln EUR.

W ramach modułów B+R oraz wdrożenia będzie można sfinansować następujące kategorie wydatków:

Ścieżka SMART – Działanie 2.32 – Kredyt technologiczny FENG

Ścieżka SMART Działanie 2.32 – Kredyt technologiczny to forma wsparcia dla przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w rozwój nowoczesnych technologii. Kredyt technologiczny przeznaczony jest dla firm, które mają zapotrzebowanie na finansowanie projektów związanych z wprowadzeniem nowych technologii, uruchomieniem nowych procesów produkcyjnych czy też modernizacją już istniejących systemów. Kredyt ten umożliwia pozyskanie środków finansowych w wysokości do 2 mln euro, z okresem spłaty do 10 lat.

Kredyt technologiczny jest kontynuacją dobrze znanej formy wsparcia z programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020
Beneficjenci: MŚP
Termin naboru: jedna tura od 23.03.2023
Forma: kredyt częściowo refundowany przez BGK
Alokacja: 578 mln zł
Zakres: na zakup maszyn i urządzeń oraz budowę budynków i budowli. Pod warunkiem, że są one niezbędne do wdrożenia innowacyjnej technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub zakupionej od zewnętrznego podmiotu. Intensywność wsparcia dla inwestycji zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa – obowiązuje Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2021-2027
Poziom pomocy publicznej: uzależniony od lokalizacji (tzw. mapa pomocy publicznej) typu projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa, od 20-70%

Ścieżka SMART – Działanie 3.1 – Kredyt ekologiczny FENG

Ścieżka SMART Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny to instrument, który ma na celu wspieranie projektów związanych z ochroną środowiska. Kredyt ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w projekty związane z efektywnym wykorzystaniem energii, zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń czy też wdrożeniem innowacyjnych technologii proekologicznych. Kredyt ekologiczny umożliwia pozyskanie środków finansowych w wysokości do 3 mln euro, z okresem spłaty do 15 lat.

Jest to nowa forma wsparcia, częściowo wzorowana na kredycie technologicznym ale dedykowana dla innego typu projektów:

Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Beneficjenci: MŚP oraz duże firmy zatrudniające do 3000 osób
Termin naboru: dwie tury od 25.04 2024 r do 25.07.2024r
Umorzenie: kredyt częściowo refundowany przez BGK
Alokacja: 660 mln zł
Zakres: modernizacja infrastruktury energetycznej zwiększająca jej efektywność, zmiana źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczną, inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy
Poziom pomocy publicznej: BGK spłaca za beneficjenta część kredytu, ta część spłacana przez BGK jest uzależniona od lokalizacji (tzw. mapa pomocy publicznej) i typu projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa, od 20-70%

Podsumowując, działania programu FENG oferują przedsiębiorcom szerokie wsparcie w dziedzinie innowacji i rozwoju. Działanie 1.1 – Ścieżka SMART umożliwia pozyskanie dofinansowania projektów badawczych, rozwojowych i inwestycyjnych, a kredyt technologiczny oraz kredyt ekologiczny oferują finansowanie dla projektów związanych z wprowadzeniem nowych technologii i ochroną środowiska. Korzystając z tych programów, przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania, kredytów czy też szkoleń i doradztwa, co stanowi istotne wsparcie dla rozwoju ich biznesów.

Jesteśmy Tu, By Pomóc Twojej Firmie
Jesteśmy Tu, By Pomóc Twojej Firmie

Skorzystaj z naszej kreatywności, uczciwości i innowacyjności

Dotacje na innowacje – aktualności

Pozostałe artykuły
Go to Top