Jesienią 2022 r odbył się pierwszy nabór wniosków w trybie konkurencyjnym w inwestycji A 1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 28.04.2023 r ogłoszono drugi nabór w tej ścieżce dotacyjnej, dedykowany dla podmiotów posiadających lub planujących budowę centrów dystrybucyjnych artykułów rolno-spożywczych lub hurtowy obrót takimi artykułami. Nabór zakończono 30.06.2023 r. Dotacja wynosiła 50% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota dotacji to 15 mln zł. Tym razem o dotację mogli się ubiegać również duzi przedsiębiorcy. Wszystkich tych, którzy planują inwestycje w zakresie przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub rybołówstwa.
Obecnie nie został wyznaczony termin kolejnego naboru, poniżej przedstawiamy warunki na jakich odbyły się pierwsze dwa nabory.

Wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstw na centra przechowalniczo-dystrybucyjne

 Dofinansowanie do 15 mln PLN dla jednego Beneficjenta, wsparcie udzielane jest do 50% kosztów inwestycji. Refundowane będą wydatki począwszy od 01.02.2020r, co daje unikalną możliwość uzyskania dotacji do inwestycji wykonanych w przeszłości, a nie tylko od momentu złożenia wniosku. Koszty kwalifikowane obejmują:

  • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją:
    • budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,
    • obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;
  • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;
  • zakup nowych środków transportu spełniających normy niskiej emisji spalin wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;
  • zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
  • ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Poza zakupem maszyn i urządzeń, budową i modernizacją budynków produkcyjnych, będzie możliwość uzyskania dotacji na infrastrukturę zakładu taką jak np.: instalacje kogeneracyjne i OZE (w tym biogazownie, wiatraki i fotowoltaikę, pompy ciepła, stacje ładowania samochodów elektrycznych  itp).


Dotacje na centra dystrybucyjne i obrót hurtowy – pomożemy Ci pozyskać środki


Kto może składać wniosek o dofinansowanie w ramach działania KPO A 1.4.1 na centra dystrybucyjne i obrót hurtowy

Program KPO Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” – „Inwestycje w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych
Termin naboru: od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
Beneficjenci: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie objętym niżej wymienionymi kodami PKD:

PKDOpis
46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu;
46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt;
46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa;
46.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
46.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych;
46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru;
46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw;
46.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;
52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych;
52.24.A, 52.24.B, 52.24.CPrzeładunek towarów – dotyczy załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury;
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe;
82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa I akwakultury;

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailem na adres biuro@euro-most.eu lub telefonicznie 501 712 020


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac.

Powiązane programy dotacyjne