Jesienią 2022r odbył się pierwszy nabór wniosków w trybie konkurencyjnym w inwestycji A 1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 28.04.2023r ogłoszony został kolejny nabór w tej ścieżce dotacyjnej, dedykowany dla podmiotów posiadających lub planujących budowę centrów dystrybucyjnych artykułów rolno-spożywczych lub hurtowy obrót takimi artykułami. Potrwa on do 30.06.2023r. Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna kwota dotacji to 15 mln zł. Tym razem o dotację będą mogli się ubiegać również duzi przedsiębiorcy. Wszystkich tych, którzy planują inwestycje w zakresie przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub rybołówstwa prosimy o kontakt.

Wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstw na centra przechowalniczo-dystrybucyjne

 Dofinansowanie do 15 mln PLN dla jednego Beneficjenta, wsparcie udzielane jest do 50% kosztów inwestycji. Refundowane będą wydatki począwszy od 01.02.2020r, co daje unikalną możliwość uzyskania dotacji do inwestycji wykonanych w przeszłości, a nie tylko od momentu złożenia wniosku. Koszty kwalifikowane obejmują:

  • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją:
    • budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,
    • obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;
  • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;
  • zakup nowych środków transportu spełniających normy niskiej emisji spalin wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;
  • zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
  • ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Poza zakupem maszyn i urządzeń, budową i modernizacją budynków produkcyjnych, będzie możliwość uzyskania dotacji na infrastrukturę zakładu taką jak np.: instalacje kogeneracyjne i OZE (w tym biogazownie, wiatraki i fotowoltaikę, pompy ciepła, stacje ładowania samochodów elektrycznych  itp).


Dotacje na centra dystrybucyjne i obrót hurtowy – pomożemy Ci pozyskać środki


Kto może składać wniosek o dofinansowanie w ramach działania KPO A 1.4.1 na centra dystrybucyjne i obrót hurtowy

Program KPO Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” – „Inwestycje w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych
Termin naboru: od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
Beneficjenci: MŚP oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie objętym niżej wymienionymi kodami PKD:

PKDOpis
46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu;
46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt;
46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw;
46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa;
46.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;
46.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych;
46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru;
46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw;
46.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;
52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych;
52.24.A, 52.24.B, 52.24.CPrzeładunek towarów – dotyczy załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury;
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe;
82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa I akwakultury;

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailem na adres biuro@euro-most.eu lub telefonicznie 501 712 020


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac.

Powiązane programy dotacyjne