Wyjątkową szansę na uzyskanie dotacji zarówno dla inwestycji planowanych i jak i realizowanych po 01.02.2020r (a więc wstecz) mieli wnioskodawcy, którzy w dniach 17.10.2022-18.11.2022r. złożyli  w ARiMR wnioski w ramach I naboru z KPO. Wpłynęło niemal 2000 wniosków. Według deklaracji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz oficjalnie opublikowanego harmonogramu z uwagi na bardzo duże zainteresowanie dotacjami nabór wniosków zostanie powtórzony w I kwartale 2023r.

Dotacją, oprócz tradycyjnych gałęzi przetwórstwa mięsnego, mlecznego, owocowo-warzywnego czy zbożowego, objęci byli też producenci żywności wysoko przetworzonej – piekarnie, producenci lodów, wyrobów garmażeryjnych, ciastek, słodyczy i przekąsek.

KPO dotacje dla MiŚP branży rolno-spożywczej – szczegóły

Termin naboru: I kwartał 2023 r.
Planowany budżet – jeszcze nieokreślony
Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa MŚP prowadzące lub planujące rozpocząć działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybnych i akwakultury,
 • rolnicy i hodowcy ryb

KPO dla MiŚP – pomożemy Ci pozyskać środki – Skontaktuj się z nami


Dla kogo przeznaczony jest program KPO – MiŚP branży rolno-spożywczej

W ramach Programu wspierane są następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktów rolnych:

 • przetwórstwo m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ryb, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne oraz usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych, produkcja pasz i karmy dla zwierząt, produkcja makaronów, sosów, alkoholu, cydru i wina, pieczywa, ciastek oraz pozostałych produktów rolnych i spożywczych,
 • sprzedaż hurtowa m.in. owoców i warzyw, mięsa i wyrobów mięsnych, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, zboża i rzepaku, szyszek chmielowych, ziół, materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych oraz produktów rybołówstwa i akwakultury.

 W porównaniu do zasad obowiązujących w dotychczas realizowanych programach wsparcia dla sektora rolno-spożywczego w naborach z KPO zostały wprowadzone istotne zmiany:

 • po pierwsze, dofinansowaniem zostały objęte nowe branże m.in. produkcja makaronów, sosów, pieczywa oraz ciastek a także przetwórstwo ryb. Oznacza to większą konkurencję w dostępie do środków;
 • po drugie, dofinansowanie obejmuje również inwestycje wstecz, wydatki zrealizowane po 1 lutego 2020 roku;
 • po trzecie, refundacją są objęte specjalistyczne, niskoemisyjne środki transportu;
 • po czwarte, do wsparcia mają zostać dopuszczone duże firmy w zakresie budowy centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych.

Wysokość dofinansowania programu KPO – MiŚP branży rolno-spożywczej

BeneficjentLimit dofinansowania
mikroprzedsiębiorstwo3 mln PLN
małe przedsiębiorstwo10 mln PLN
średnie przedsiębiorstwo15 mln PLN
rolnik0,5 mln PLN
Uwaga! Rolnik może również brać udział w naborze, jako przedsiębiorca (pod warunkiem, że  
    zarejestruje  działalność gospodarczą) wówczas będzie mógł starać się o wyższe dofinansowanie            
    np. jako mikro przedsiębiorca – o 3 mln zł.

Refundacja w programie KPO – MiŚP branży rolno-spożywczej

Refundacja do 50% kosztów inwestycji. Koszty kwalifikowane, tzn. podlegające refundacji mogą obejmować:

 • budowę, modernizację lub przebudowę budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska, budowę budynków i infrastrukturę centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych,
 • zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,  urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
 • zakup lub leasing specjalistycznych środków transportu,
 • zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
 • wdrożenie procedur certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje,
 • wsparciem objęte są również inwestycje rozpoczęte (koszty poniesione nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.).

Refundowane są również wydatki na koszty ogólne, czyli towarzyszące inwestycji tj.: przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, kosztorysów inwestorskich, prowadzenie nadzoru architektonicznego lub budowlanego.


Poza zakupem maszyn i urządzeń, budową i modernizacją budynków produkcyjnych, będzie możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje kogeneracyjne (produkcja energii elektryczneji ciepła na bazie gazu) i OZE (w tym biogazownie i panele fotowoltaiczne). WARUNEK: Ilość wyprodukowanej energii nie może przekraczać zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną w wymiarze rocznym.


Nabór na Centra przechowalniczo-dystrybucyjne już w 1 kwartale 2023

Beneficjenci: MiŚP i duże przedsiębiorstwa, oraz regionalne rynki hurtowe (w tym z udziałem Skarbu Państwa), JST, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w zakresie budowy centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.

W zakresie wsparcia na tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury: – dofinansowanie do 15 mln PLN.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailem na adres biuro@euro-most.eu lub telefonicznie 501 712 020


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.

Powiązane programy dotacyjne