Polscy przedsiębiorcy długo czekali na uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy. Ostatnie doniesienia niosą pewien optymizm i najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostaną uruchomione pierwsze nabory wniosków. Znaczna część KPO przeznaczona jest na wsparcie projektów inwestycyjnych w przemyśle rolno-spożywczym. Analiza Krajowego Planu Odbudowy wskazuje, że dotacje dla tej branży w ramach komponentu A „Odporność i konkurencja gospodarki”, działanie A. 1.4.1, będą przyznawane według zasad zbliżonych do zasad w działaniu 4.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Przetwórstwo i marketing…”, ale z dwiema zasadniczymi różnicami:

 • po pierwsze, dotacjami poza przetwórstwem mięsa, mleka, owoców i warzyw czy też produkcją pasz ma również zostać objęta m.in. produkcja makaronów, sosów, pieczywa oraz ciastek a także przetwórstwo ryb; projekty nie będą więc ograniczone do tzw. pierwszego przetworzenia produktu rolnego
 • po drugie, do dotacji mają zostać dopuszczone duże firmy w zakresie budowy centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych.

Krajowy Plan Odbudowy – pomożemy Ci pozyskać środki – Skontaktuj się z nami


Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym KPO, 70 % przyznanych nam środków musi zostać zakontraktowane w umowach z Beneficjentami do końca 2022 roku, zaś całość środków do końca 2023 r. Warto więc szybko przeanalizować własne potrzeby inwestycyjne i być przygotowanym na uruchomienie naboru wniosków.

 Wszystkich chętnych do uzyskania takiej dotacji zapraszamy do kontaktu – telefonicznego (kom. 501712020), mailowego (biuro@euro-most.eu ), osobistego lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Oto szczegóły:

Krajowy Plan odbudowy – Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”

A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Termin naboru: II/III kwartał 2022 r.

Planowany budżet – 711 mln Euro.

Beneficjenci: 

 • przedsiębiorstwa MŚP prowadzące lub planujące rozpocząć działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych, spożywczych, rybnych i akwakultury, 
 • MŚP i duże przedsiębiorstwa, oraz regionalne rynki hurtowe (w tym z udziałem Skarbu Państwa),  JST, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne – w zakresie budowy centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.

W ramach Programu wspierane będą następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktów rolnych

 • przetwórstwo m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ryb, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne oraz usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych, produkcja pasz i karmy dla zwierząt, produkcja makaronów, sosów, alkoholu, cydru i wina, pieczywa, ciastek oraz pozostałych produktów rolnych i spożywczych,  
 • sprzedaż hurtowa m.in. owoców i warzyw, mięsa i wyrobów mięsnych, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, zboża i rzepaku, szyszek chmielowych, ziół, materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych oraz produktów rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość dofinansowania: 

 • W zakresie wsparcia MSP przetwórstwa rolno-spożywczego:
  • dofinansowanie do 10 mln PLN na jeden projekt, oraz do 15 mln PLN dla jednego Beneficjenta w całym okresie Programu, przy czym prawdopodobnie limit dofinansowania będzie różnicowany w zależności od wielkości przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo/limit
Limit dofinansowania na jeden projektLimit dofinansowania dla Beneficjenta w całym okresie Programu
mikro1 mln PLN3 mln PLN
małe5 mln PLN10 mln PLN
średnie10 mln PLN15 mln PLN

Refundacja do 50% kosztów inwestycji.

 • W zakresie wsparcia na tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury:
  • dofinansowanie do 15 mln PLN. 

Koszty kwalifikowane, tzn. podlegające refundacji będą mogły obejmować:

 • budowę, modernizację lub przebudowę budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska, budowę budynków i infrastrukturę centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych,
 • zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,  urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
 • zakup specjalistycznych środków transportu,
 • zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
 • wdrożenie procedur certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje.

Refundowane będą również wydatki na koszty ogólne, czyli towarzyszące inwestycji tj.: przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, kosztorysów inwestorskich, prowadzenie nadzoru architektonicznego lub budowlanego. Poza zakupem maszyn i urządzeń, budową i modernizacją budynków produkcyjnych, będzie możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje kogeneracyjne (produkcja energii elektrycznej i ciepła na bazie gazu) i OZE (w tym biogazownie i panele fotowoltaiczne). WARUNEK: Ilość wyprodukowanej energii nie może przekraczać zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną w wymiarze rocznym.


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.

Powiązane programy dotacyjne