Poddziałanie 4.2 – Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, a w przypadku inwestycji dotyczących wytwarzania pasz bez GMO również duże przedsiębiorstwa.

Termin naboru: wrzesień 2021 r.

Alokacja: 300 mln PLN.
Dofinansowanie: dotacja 50%.

W ramach poddziałania 4.2 wspierane są następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktów
rolnych:

  • przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, jaj, miodu, lnu i konopi, ziół, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne oraz usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych, produkcja pasz i karmy dla zwierząt,
  • sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, mięsa i wyrobów mięsnych, kwiatów i roślin, mleka i wyrobów mleczarskich, zboża i rzepaku, szyszek chmielowych oraz materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o 10 MLN PLN.
Koszty kwalifikowane, tzn. podlegające refundacji będą mogły obejmować:

  • budowę, modernizację lub przebudowę budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
  • zakup lub leasing maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
  • zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
  • wdrożenia certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje.

UWAGA: Nie przewidziano wsparcia na środki transportu wewnętrznego (wózki widłowe) i zewnętrznego (specjalistyczne środki transportu) oraz na ogrodzenia utwardzanie terenu – z wyjątkiem podjazdów do obiektów.

Refundowane są również wydatki na koszty ogólne, czyli towarzyszące inwestycji tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

W ramach działania 4.2 poza zakupem maszyn i urządzeń, budową i modernizacją budynków produkcyjnych, istnieje możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje kogeneracyjne (produkcja energii elektrycznej i ciepła na bazie gazu) i OZE (w tym panele fotowoltaiczne). WARUNEK: Ilość wyprodukowanej energii nie może przekraczać zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną w wymiarze rocznym.

Tak jak w poprzednim naborze, utrzymane zostaną preferencje dotyczące przyznawania podmiotom produkującym pasze bez GMO dodatkowych punktów w rankingu, a utrzymana zostanie także minimalna liczba punktów (20 punktów) wymagana do zakwalifikowania projektu do dofinansowania.

Punkty można uzyskać za formę prowadzonej działalności (np. grupa producentów rolnych, owoców i warzyw, spółdzielnia), innowacyjność projektu, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości,  przetwarzanie produktów ekologicznych, nabywanie surowców do produkcji na podstawie umów długoterminowych, poziom bezrobocia w lokalizacji inwestycji, prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i/lub sprzedaży hurtowej: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż, a także inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (wymiana pieców, panele słoneczne, termomodernizacja, zbiorniki na odpady itp.).


Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.