Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało ogłoszenie konkursu Szybka ścieżka Agrotech, adresatem którego są podmioty planujące realizację projektów badawczo-rozwojowych, których celem ma być opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii. Pod nazwą ścieżki kryje się zatem, krótko mówiąc, zakres obejmujący rozwój nowych technologii w sektorze rolnym. Szczegółowy opis zawiera jednak sześć wyróżnionych obszarów badawczych, w których określono także proponowane działania priorytetowe.

Szybka ścieżka Agrotech – automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie

Pierwszym z nich jest automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie, wyjaśniony jako opracowanie i budowa prototypu robota rolniczego z komponentami takimi jak chwytaki, platforma mobilna, manipulatory, sterowanie, implementacja analizy obrazu oraz robotyczne systemy operacyjne (ROS). Obejmuje on zatem między innymi zagadnienia związane z rozpoznaniem specyfiki zastosowania robota w jednej z danych specjalizacji, w których wyróżnia się semantykę, istniejące lub nowe standardy, niezbędne przepływy danych oraz dostępne źródła. Do obszaru automatyzacji i robotyzacji włączono również tworzenie przypadków użycia, które opisują szczegółowo interakcje robota z otoczeniem (innymi maszynami lub ludźmi) oraz jego funkcje wykonawcze. Pozostałymi proponowanymi działaniami są między innymi opracowanie koncepcji systemu informatycznego, algorytmów decyzyjnych pracy autonomicznej lub sterowania robotem czy prototypu robota oraz testowanie wielokryterialne, takie jak testy bezpieczeństwa, wytrzymałościowe, funkcjonalne i stress testy. W tym obszarze badawczym opracowanie czy testowanie nie są jednak jedynymi rozwiązaniami, ponieważ obowiązuje tu też budowa maszyn rolniczych czy robotów o zastosowaniu specjalistycznym lub kombinowanym.

Szybka ścieżka Agrotech – technologie i techniki produkcji

W kontekście zagadnienia „Agrotech” nie mogło oczywiście zabraknąć technologii i technik w produkcji rolno-spożywczej dotyczących produkcji pierwotnej oraz przetwórstwa. Obszar badawczy obejmujący te elementy nazwano zrównoważonym rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym, innowacyjną żywnością oraz biotechnologią rolniczą. W tej kategorii projekt obejmować powinien opracowanie i budowę instalacji pilotażowych dla jednostkowych procesów technologicznych, a także prototypu urządzenia spełniającego założenia wcześniej utworzonego procesu technologicznego dla produktu spożywczego i jemu pokrewnych. Obszar ten także zawiera testowanie wielokryterialne, znów związane z testami bezpieczeństwa, funkcjonalnymi czy wytrzymałościowymi, ale i stabilności systemów sterowania oraz układów elektrycznych i pneumatycznych.

Szybka ścieżka Agrotech – mechanizacja w rolnictwie

W tej edycji Szybkiej ścieżki odnajdą się również zwolennicy mechanizacji w rolnictwie, których projekty dotyczą opracowania rozwiązań z zakresu inżynierii mechanicznej w tym obszarze, mającego na celu ulepszenie procesów produkcji rolnej oraz uproszczenie i poprawę efektywności organizacji gospodarstw. Działaniami priorytetowymi mogą być zatem opracowanie nowych rozwiązań w zakresie hodowli zwierząt, produkcji owoców, zabiegów uprawowych, pielęgnacyjnych lub ochronnych, a także rozwiązań technicznych obejmujących kompatybilność narzędzi specjalnego przeznaczenia z istniejącym parkiem maszyn oraz budowa prototypów z zastosowaniem nowoczesnych metod wytwarzania i projektowania z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

Agrotech – rolnictwo precyzyjne (smart fields)

W konkursie udział mogą wziąć także projekty dotyczące rozwiązań technicznych realizujących zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, co objęte zostało obszarem badawczym określonym jako rolnictwo precyzyjne (smart fields). Wiąże się ono z rozwojem sensorów umożliwiających m.in. zwiększenie precyzji układów identyfikujących potrzeby roślin i gleby oraz z rozwojem algorytmów do analizy sygnałów takich jak identyfikacja roślin, chorób czy potrzeb nawozowych. Dodatkowo, zgłaszające się podmioty mogą zajmować się zbieraniem danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego, zwiększaniem obszaru stosowania i rozwoju systemów GIS, opracowaniem konstrukcji i systemów automatyzujących zabiegi agrotechniczne oraz tworzeniem innowacyjnych przypadków użycia usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy, opisujących szczegółowo możliwości predykcji i symulacji w rolnictwie 4.0.

Agrotech – aplikacje i usługi cyfrowe

Tym ostatnim wymienionym zagadnieniem obszar rolnictwa precyzyjnego wiąże się w pewien sposób z obszarem kolejnym, czyli aplikacjami i zaawansowanymi usługami cyfrowymi dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywną digitalizacją produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie. Obejmuje on bowiem przygotowanie prototypów usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy właśnie w obszarze rolnictwa 4.0, a dokładniej m.in.: rozpoznanie specyfiki zastosowania robotów w danej specjalizacji związanej z rolnictwem, opracowanie koncepcji sytemu informatycznego w zakresie zastosowania dla rolnictwa 4.0, opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji, opracowanie analityki danych dla systemów wspierania decyzji w zakresie produkcji rolnej czy w końcu utworzenie kompleksowego sytemu zarządzania gospodarstwem integrującego różnorodne moduły.

Szybka ścieżka Agrotech – bioenergia i biomateriały

Szóstym i ostatnim już obszarem badawczym konkursu są bioenergia i biomateriały obejmujące koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii ich wytwarzania, czyli przykładowo może być to opracowanie technologii produkcji biomasy, rozwiązań dotyczących skojarzonej produkcji energii użytkowej dla potrzeb rolnictwa z wykorzystaniem form bioenergii oraz technologii jej wytwarzania. Uwzględniane będą również projekty zawierające elementy budownictwa zrównoważonego energetycznie i technicznie dla celów hodowlanych czy przetwórstwa produktów.

Agrotech – dla kogo?

Szybka ścieżka „Agrotech” skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i konsorcjów przedsiębiorstw oraz tych naukowo-przemysłowych, w których maksymalna możliwa liczba podmiotów wynosi 3, minimum jeden z nich musi być przedsiębiorstwem i minimum jeden jednostką naukową. Podstawową zasadą zakwalifikowania projektu jest również fakt, że jego realizacja musi znajdować się w regionach słabiej rozwiniętych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju definiuje te tereny jako obszary wszystkich województw z wyłączeniem jedynie woj. mazowieckiego. Można więc podsumować, że konkurs ten obejmuje tereny prawie całego kraju.

Agrotech – termin naboru

Omawiana edycja Szybkiej ścieżki daje zatem możliwość rozwoju regionów słabiej rozwiniętych w sektorze rolnym poprzez finansowanie innowacyjnych rozwiązań w wybranym obszarze badawczym. Podmioty realizujące eksperymentalne prace rozwojowe mogą zgłosić się do konkursu w terminie 10 września – 6 listopada 2020 roku i swoimi działaniami pozytywnie wpłynąć na sytuację i pozycję całej wręcz Polski.


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Powiązane programy dotacyjne