Program Energia plus

Głównym celem Programu Priorytetowego Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Rynek odnawialnych źródeł energii powoli, ale konsekwentnie dojrzewa. Uchwalona w roku 2015 ustawa o odnawialnych źródłach energii była już 25 razy nowelizowana, ale w 2020 roku system zmieniany był już tylko z powodu epidemii COVID 19. Na III kwartał 2020 planowana jest nowelizacja ustawy, polegająca na przedłużeniu obowiązujących programów pomocy publicznej (aukcje OZE i systemy FIT/FIP obowiązujące obecnie do 30.06.2021) do 30.06.2026. Zachęcamy do skorzystania z programu Energia Plus

W sytuacji rosnącej stabilizacji w otoczeniu regulacyjnym warto zastanowić się nad długoterminowym inwestowaniem w odnawialne źródła energii. Jednocześnie w roku 2020 kończy się obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej (2014-2020), co powoduje, że wygasają bardzo popularne dotychczas, dotacyjne źródła finansowania OZE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw. Dla porównania – w roku 2017 w ramach RPO ogłoszono 15 naborów, w których indywidualnie mogli brać udział przedsiębiorcy, a w roku 2020 już tylko 4, i to z dość niskimi alokacjami. Tę lukę w możliwości preferencyjnego finansowania OZE przez przedsiębiorców wypełnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który prowadzi nabór ciągły, finansowany ze środków krajowych, udzielając preferencyjnych, długoterminowych pożyczek poprzez program priorytetowy ENERGIA PLUS. Adresatami tego programu są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą. Firma EURO-MOST ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotacyjnych i pożyczkowych w zakresie OZE. Zainteresowanych współpracą w tym zakresie prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny.

Beneficjenci: Przedsiębiorcy
Nabór trwa do wyczerpania środków
Rodzaj wsparcia – pożyczka:

 • wielkość pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • oprocentowanie – WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 1,5%,
 • okres spłaty do 15 lat,
 • karencja – 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki,
 • umorzenie – do 10% pożyczki

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki do momentu wybudowania instalacji może być m.in. inna  nieruchomość, natomiast po zakończeniu realizacji inwestycji inwestor przenosi zabezpieczenie na nowowybudowaną instalację. Przy czym zabezpieczenie pożyczki do czasu zakończenia realizacji inwestycji jest niższe niż w przypadku kredytów bankowych (gdzie potrafi osiągać dwukrotność przyznanego kredytu) i wynosi zazwyczaj około 120-140 % kwoty pożyczki.

Program wspiera przedsięwzięcia z zakresu:

 • ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej),
 • zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych,
 • zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej – nie mniej niż 5%,
 • poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł energii elektrycznej poprzez odnawialne źródła energii w tym: turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne.
 • poprawy efektywności energetycznej, nowych źródeł energii ciepła, w tym:

a)  izolacje i odwadnianie systemów parowych,

b)  odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne,

pompy ciepła,

c)  termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych,

d)  rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,

e)  modernizację wewnętrznych sieci grzewczych,

f)   wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,

g)  budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii  z uwzględnieniem kogeneracji.

 •  modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych,
 •  energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Energia plus Fotowoltaika

W ramach programu Energia plus fotowoltaika można finansować instalacje fotowoltaiczne. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane dotyczące opłacalności tego rodzaju inwestycji o mocy 1 MW:

 • Nakłady inwestycyjne – 2,4 mln PLN,
 • Liczba godzin pracy  w przeliczeniu na pełna moc instalacji – 1150 godz./rok (rok ma 8760 godz.), tj. 17 250 godz. w okresie 15 lat, sprzedaż energii poprzez  system aukcyjny.
 • Instalacja 1 MW pracując 1150 godz. rocznie wyprodukuje 1150 MWh energii w ciągu roku i odpowiednio 17 250 MWh w okresie 15 lat.
 • Przewidywana cena do osiągnięcia na aukcji za 1 MWh energii elektrycznej, wytworzonej w instalacjach o mocy do 1 MW wyniesie ok. 280 PLN i będzie obowiązywać przez 15 lat (waloryzowana o wskaźnik instalacji).
 • Roczne przychody z instalacji o mocy 1 MW wyniosą 322 tys. PLN.

W okresie 15 lat, właściciel farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW osiągnie przychody ze sprzedaży energii w kwocie 4,83 mln PLN (17 250 MWh x 280 PLN) + wskaźnik inflacji.

W uproszczeniu koszty obsługi pożyczki w kwocie 2,04 mln PLN na 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji o wartości 2,4 mln zł zaciągniętej na 15 lat / z roczną karencją, i spłacanej przez 14 lat kształtują się następująco:

 • roczny koszt oprocentowania w pierwszym roku spłaty pożyczki – 29 tys. PLN. W następnych latach wraz ze spłatą kolejnych rat kapitałowych odpowiednio mniej.
 • roczna spłata rat kapitałowych 146 tys. PLN (2,04 mln PLN: 14 lat).
 • Roczne przychody (322 tys. PLN) – roczne koszty obsługi pożyczki (175 tys. PLN)= 147 tys. PLN.
 • Umorzenie 10 % pożyczki, czyli 204 tys. PLN.

Poniżej przykładowa kalkulacja pożyczki z umorzeniem z podziałem na poszczególne lata:

Założenia  – Finansowanie Projektu – pożyczka NFOŚiGW 
Lp.WyszczególnienieJedn.Wartość
1.Nakłady inwestycyjnetys. PLN2 400
2.Udział pożyczki%85,00%
3.Oprocentowanie%1,50%
4.Okres kredytowanialat15
5.Umorzenie%10,00%
6.Umorzenietys. PLN204

Szczegółowe wyliczenie dostępne są do pobrania tutaj klik

Energia Plus (dla kogeneracji) z uwzględnieniem premii gwarantowanej

 1. Opłacalność inwestycji.

Koszt zainstalowania układu kogeneracyjnego o mocy 1 MW waha się od ok. 3,0 mln PLN
w przypadku prostej instalacji bez dodtkowych modułów – do ok. 4,8 mln PLN z modułami do produkcji pary technologicznej i chłodu. Uniknięte koszty dla firmy w ciągu roku z tytułu zaopatrzenia w energię i ciepło –
po zainstalowaniu układu kogeneracyjnego – przy założeniu, że instalacja będzie pracować  8 000 godzin, a obecna cena zakupu energii z opłatami za przesył wynosi 400 PLN/MWh, a koszty wyprodukowania ciepła wynoszą 150 zł/MWh, będą następujące:

 • Uniknięte koszty zakupu energii elektrycznej 8000MWhe x 400 PLN =  3 200 000 PLN
 • Uniknięte koszty zakupu energii ciepła   8000MWht x150PLN=1 200 000PLN               
 • Razem uniknięte wydatki:                                          4 400 000 PLN

Koszty eksploatacyjne

gaz ziemny – 2  mln m3 /rok   x 1,4 PLN                                                                                       2 800 000PLN

serwis (wymiana oleju, filtrów, przeglądy, regulacje) oraz ubezpieczenie                 250 000 PLN

Razem koszty                                                                                                                                   3 050 000 PLN

Roczny efekt ekonomiczny: 4 400 000  PLN (łaczne uniknięte wydatki)
                                               –   3 050 000 PLN (łączne koszty eksploatacyjne)                   =   1 350 000 PLN

Okres zwrotu nakładów to około 2 lata i 3 miesiące (3000000zł – koszt układu kogeneracyjnego/1350000 zł – roczne oszczędności)

Jeżeli instalacja będzie pracować 7 tys. godzin rocznie okres zwrotu wyniesie około 2 lata i 8 miesięcy, a przy 6 tys. rocznie okres zwrotu wyniesie około 3  lat i dwóch miesięcy. Mimo tak dużej opłacalności inwestycji możliwe są dodatkowo 2 źródła sfinansowania inwestycji oraz dodatkowy mechanizm premii gwarantowanej przynoszący stały dochód przez 15 lat.

2. Finansowanie

a. Dotacje

Obecnie brak programów dotacyjnych na kogenerację. Środki pojawią się najprawdopodobniej za 2 lata. Abstrahując od bieżącej dostępności dotacji jest to tradycyjne narzędzie, które na pierwszy rzut oka przynosi największą korzyść. Zatem zakładając koszt inwestycji około 3 mln PLN i dotację rzędu 50 % Beneficjent mógłby liczyć na około 1,5 mln dofinasowania.

Niestety paradoksalnie wadą instrumentu dotacyjnego jest jego opłacalność. Korzystając
z dofinansowania Beneficjent utrudnia sobie możliwość skorzystania z mechanizmu premii gwarantowanej,
który przy założeniu, że instalacja będzie pracować 8 tys. godzin roczne (rok ma 8760 godzin) wyniesie około 1,13 mln PLN w każdym roku (8000 MWh). Przy 7 tys. godzinach pracy  988,1 tys. PLN, a przy 6 tys. godzinach pracy 846,9 tys. PLN rocznie czyli  odpowiednio: 16,94 mln PLN, 14,82 mln PLN, i 12,7 mln PLN w ciągu 15 lat. Premia gwarantowana będzie wypłacana w ciągu 15 lat w u.br. wynosiła 141,19 PLN/MWh, w br. 144,99 PLN/MWh a roku 2021 to już 148,49 PLN/MWh (czyli 1,25 mln PLN w każdym roku).

Innymi słowy korzystając z dotacji inwestycja Beneficjenta uzyskuje tak wysokie (dodatnie) wskaźniki (m.in. dodatni wskaźnik NPV i wysoką stopę zwrotu), przekraczając jednocześnie limit dozwolonej pomocy publicznej, że utrudnia sobie możliwość uzyskania dodatkowej pomocy dedykowanej dla instalacji kogeneracyjnych w postaci premii gwarantowanej.Reasumując, Beneficjent uzyskując około 1,5 mln dofinansowania (dane historyczne dotyczą ostatniego zakończonego już naboru z dotacją przeprowadzonego w 2019 r. przez NFOŚiGW) do wybudowania instalacji o mocy 1 MW, de facto rezygnuje z uzyskania ponad 17 mln PLN w formie premii gwarantowanej.

b. Pożyczka z programu ENERGIA PLUS

Na budowę instalacji możemy skorzystać z preferencyjnej pożyczki w NFOŚiGW na 85% kosztów inwestycji:

 • Oprocentowanie WIBOR 3M+50 p.b., nie mniej niż 1,5 %
 • Pożyczka na 15 lat z roczną karencją w spłacie  kapitału,
 • Umorzenie 10 % pożyczki, czyli dodatkowo realna pomoc finansowa wynosiłaby 340 tys. z tytułu 10 % umorzenia pożyczki + różnica między oprocentowaniem rynkowym
  a oprocentowaniem preferencyjnym.

Efekt ekonomiczny

Zakładając koszt  inwestycji na poziomie 3 mln PLN, zaciągniemy 2,55 mln PLN pożyczki na 85% kosztów instalacji w drugim roku obsługi pożyczki będziemy płacić (po rocznej karencji!) ok. 38 tys. PLN odsetek i ok. 183 tys. PLN raty kapitałowej, razem ok. 220 tys. PLN. Wraz z upływem kolejnych lat odsetki od zmiennego kapitału będą się zmniejszać.

Istotnym jest fakt, że korzystając z programu Energia + na inwestycję w układ kogeneracyjny angażujemy tylko 15 % własnych środków a na resztę otrzymujemy pożyczkę na 15 lat z Programu Energia+ (z 12-miesięcznej karencją w spłacie). Instalacja o mocy 1 MW genereuje ok 1 mln PLN zysku miesięcznie, nie pozbawiając się jednocześnie możliwości skorzystania z mechanizmu premii gwarantowanej, który może wygenerować nawet 17 mln PLN w ciągu 15 lat.

3. Podsumowanie

Paradoksalnie w przedmiotowym przypadku dotyczącym instalacji kogeneracyjnej „mniej znaczy więcej”, gdyż skorzystanie z, wydawać by się mogło, mechanizmu mniej atrakcyjnego niż dotacja tj. pożyczki przyniesie dodatkowo możliwość skorzystania z mechanizmu premii gwarantowanej i w konsekwencji do uzyskania w okresie 15 lat dochodu wyższego o ponad 15 mln PLN niż w przypadku skorzystania wyłącznie z dotacji.

Ponadto pożyczkę otrzymujemy z góry na realizację przedsięwzięcia, a dotację (poza niewielką zaliczką) „z dołu” tj. po zrealizowaniu przedsięwzięcia, musimy też zapewnić finansowanie na pozostałą część przedsięwzięcia nie objętego dotacją. Warto też podkreślić, że pożyczkę rozpoczynamy spłacać po rocznej karencji, a więc już wtedy gdy instalacja pracuje. Tylko część zysku z instalacji przeznaczymy na spłatę rat pożyczki, reszta zostanie w firmie.

Premia gwarantowana – podstawa prawna Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2019 poz. 42.)

Nasze projekty dla kogeneracji

 • Grupy Kapitałowej MLEKPOL (w Mrągowie, w Grajewie i w Zambrowie),
 • Grupy Kapitałowej MLEKOVITA w Lubawie,
 • Grupy Kapitałowej Wipasz (w Międzyrzecu Podlaskim, Kole, Morągu, Krośnie),
 • Grupy Kapitałowej Grall (w Kartoszynie, Kukini, Tczewie, Zdunach),
 • OSM w Piątnicy i SM w Ostrołęce,
 • Laktopolu w Suwałkach,
 • VAN PUR S. A. w Rakszawie (koncern piwowarski),
 • Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.
 • Obecnie przygotowujemy ponad 20 nowych projektów, głównie dla przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej oraz przedsiębiorstw produkujących ciepło systemowe (PEC, MPEC I itp).

Energia plus dla biogazowni

W ramach programu Energia plus można finansować biogazownie wraz z urządzeniami kogeneracyjnymi. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane dotyczące opłacalności tego rodzaju inwestycji dla biogazowni o mocy 0,5 MW:

 •  Nakłady inwestycyjne – 9,00 mln zł (wraz z instalacją kogeneracyjną).
 •  Liczba godzin pracy  –  8 000 godz./rok, tj. 120 000 godz. w okresie 15 lat, sprzedaż energii poprzez  system aukcyjny (rok ma 8760 godz.).
 • Instalacja 0,5 MW pracując 8 tys. godz. rocznie wyprodukuje 4 000 MWh energii w ciągu roku 8000 godzin x 0,5 MW i odpowiednio 60 000 MWh w okresie 15 lat.
 • Cena referencyjna 1 MWh energii elektrycznej, wytworzonej w tego typu biogazowniach, wynosi dla takich instalacji 760 zł i będzie obowiązywać przez 15 lat. (waloryzowana o wskaźnik instalacji).
 • Sprzedaż energii elektrycznej może odbyć z pominięciem uczestnictwa w aukcji w oparciu o system FIT, wówczas właściciel biogazowni otrzymuje 95 % ceny referencyjnej, czyli 722 PLN za MWh.

W okresie 15 lat, właściciel biogazowni o mocy 0,5 MW osiągnie przychody ze sprzedaży energii w kwocie 43,32 mln PLN (60 000 MWh x 722 PLN).

Koszty obsługi pożyczki w programie priorytetowym Energia Plus w kwocie 7,65 mln PLN na 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji o wartości 9 mln PLN zaciągniętej na 15 lat / z roczna karencją i spłacanej przez 14 lat kształtują się następująco:

 • roczny koszt oprocentowania w pierwszym roku spłaty pożyczki – 111 tys. zł. W następnych latach wraz ze spłatą kolejnych rat kapitałowych odpowiednio mniej,
 • roczna spłata rat kapitałowych 546 tys. (7,65 mln: 14 lat),
 • umorzenie 10 % pożyczki, czyli 765 tys. PLN.

Od przychodów należy odjąć koszty substratu. Najlepiej gdy posiadają Państwo własny substrat (odpady z przetwórstwa, gnojowicę, pomiot kurzy itp.). Wówczas koszty funkcjonowania  biogazowni w skali roku (w tym koszty pracy) nie przekroczą 10-15 % przychodów. W przypadku zakupu surowca z zewnętrznej firmy dowóz i koszty pracy nie przekroczą 25% – 35 % przychodów. Roczny przychód z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z biogazowni o mocy 0,5 MW wyniesie blisko 3 mln PLN

Inwestycje w biogazownie są dzisiaj bardzo opłacalne, o wiele bardziej niż podstawowa produkcja rolna i przetwórstwo produktów rolnych.

Biogazownie rolnicze do 0,5 MW:

 • Nie wymagają sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, przez co można łatwo uzyskać na nie pozwolenie na budowę. Warunek: substrat stanowiący wsad dla biogazowni powinien być pochodzenia rolnego, a więc są to: odpady z zakładów rolno-spożywczych, gnojowica i pomiot kurzy itp.
 • Planując budowę biogazowni należy przemyśleć, co zrobić z wytwarzanym przez nią ciepłem. Energię elektryczną zagospodarowujemy we własnym zakresie lub wprowadzimy do sieci, ciepło należy zagospodarować we własnym zakresie: do ogrzewania budynków, obiektów suszarniczych lub sprzedać ciepło sąsiadom. Ciepło można również zamienić (po zainstalowaniu odpowiednich urządzeń) na chłód lub parę technologiczną – w zależności od potrzeb.
 • Biogazownie, w sytuacji dostępu do taniego substratu, są dzisiaj bardzo opłacalnym biznesem nawet bez możliwości zagospodarowania ciepła, jednak warto wyprodukowane ciepło wykorzystać, a nie tracić, tym bardziej, że urządzenia kogeneracyjne zainstalowane przy biogazowni wytwarzają tyle samo energii elektrycznej, co i ciepła. Przeciętnie 20% – 25% wytworzonego ciepła biogazownia zużyje na własne potrzeby, pozostaje zatem do zagospodarowania 75% – 80%.

Poniżej przykładowa kalkulacja pożyczki z umorzeniem z podziałem na poszczególne lata:

Założenia  – Finansowanie Projektu – pożyczka NFOŚiGW
Lp.WyszczególnienieJedn.Wartość
1.Nakłady   inwestycyjnetys. PLN9000
2.Udział pożyczki%85
3.Oprocentowanie%1,50%
4.Okres kredytowanialat15
5.Umorzenie%10
6.Umorzenietys. PLN765,00

Szczegółowe wyliczenie dostępne są do pobrania tutaj klik


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Powiązane programy dotacyjne
2021-11-04T22:26:16+01:0019 sierpnia, 2020|Energia|