Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że w listopadzie będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności przez rolników w ramach tzw. „małego przetwórstwa” oraz Rolniczego Handlu Detalicznego objętego poddziałaniem 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Warunki przyznawania pomocy, określa rozporządzenie MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rolniczy handel detaliczny - małe przetwórstwo

Wielkość pomocy jest uzależniona od wielkości planowanej inwestycji i wynosi dla „małego przetwórstwa” do 500 tys zł  oraz dla RHD do 200 tys zł.

Poziom pomocy to 50% kosztów kwalifikowalnych do wysokości w/w limitów.

Jakie przedsięwzięcia mogą otrzymać wsparcie w ramach RHD i małego przetwórstwa?

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych (dotacja), do których zalicza się m.in. koszty:

 • budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności,
 • koszty zakupu wraz z montażem maszyn lub urządzeń do przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych,
 • zakup środków transportu wewnętrznego i specjalistycznych środków transportu zewnętrznego
 • zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych
 • koszty ogólne.

Nowością w tym naborze jest możliwość zakupu środków transportu. Dotację można otrzymać na zakup specjalistycznych samochodów (silosy, cysterny, izotermy, chłodnie) oraz środków transportu wewnętrznego (wózki widłowe, ładowarki teleskopowe itp.).

Kto może dostać dotacje na RHD i małe przetwórstwo?

Pomoc może zostać przyznana na inwestycje planowane przez:

 1. rolników, domowników bądź małżonków rolników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie („małe przetwórstwo”), zamierzających wykonywać działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w zakresie:
  • co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1a do ww. rozporządzenia lub
  • przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne;

Oznacza to że wnioski można składać na:

 • przetwarzanie: mięsa, mleka, owoców i warzyw, miodu,
 • produkcję: soków, olejów, mąki, herbat ziołowych, wyrobów z jaj, paszy i karmy dla zwierząt, cydru i win owocowych i gronowych, alkoholu etylowego.

W przypadku „małego przetwórstwa” maksymalna wielkość pomocy wynosi 500 tysięcy złotych.

 1. rolników lub małżonków tych rolników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1–4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. 

W ramach rolniczego Handlu Detalicznego można sprzedawać:

 • surowce pochodzenia niezwierzęcego jak np. zboża, warzywa, owoce itp.
 • żywność pochodzenia niezwierzęcego jak np. dżemy, soki, kiszonki, przetwory z grzybów, warzyw i owoców, mąki, kasze, płatki, oleje,
 • surowce pochodzenia zwierzęcego np. mleko, śmietana, jaja, miód
 • produkty pochodzenia zwierzęcego jak np. mięso, produkty mięsne, produkty mleczne, produkty jajeczne.

W przypadku RHD maksymalna wielkość pomocy wynosi 200 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków o dofinansowanie RHD i małego przetwórstwa?

Wnioski o wsparcie na rozwój małego przetwórstwa oraz rolniczego handlu detalicznego należy złożyć w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, przesyłką poleconą nadaną poprzez Pocztę Polską lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Termin naboru wniosków na RHD w 2021 został określony na czas od 30 listopada do 29 grudnia 2021 roku


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

Powiązane programy dotacyjne