PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne jest wsparciem finansowym, którego beneficjentem mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs w ramach tego poddziałania ogłaszany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a dofinansowanie przyznawane jest na zasadach komercyjnych przez banki z nim współpracujące. Kredyt z założenia przeznaczony ma zostać na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowych technologii lub wdrożenie własnej technologii i uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych lub ulepszonych towarów, procesów, usług. Warunkiem koniecznym jest, aby technologia będąca przedmiotem wdrożenia miała postać prawa własności przemysłowych, wyników prac rozwojowych, nieopatentowanej wcześniej wiedzy technicznej, bądź wyników badań aplikacyjnych. Zaproponowany w składanym wniosku pomysł musi zostać zrealizowany poprzez stworzenie bazy technologicznej, w której technologia mogłaby zostać zastosowana w praktyce, oraz która umożliwi produkcję towarów lub świadczenie usług wynikających z jej wdrożenia.

Kredyt na IT – wydatki kwalifikowane

Wydatki kwalifikowane do objęcia wsparciem przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Kredytu na innowacje technologiczne to między innymi:

  • zakup nieruchomości, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego;
  • zakup, wytworzenie i koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych (innych niż wcześniej wspomnianych nieruchomości);
  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budowli, budynków lub części;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji etc.;
  • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów czy budynków i budowli
  • studia, koncepcje, ekspertyzy, projekty techniczne niezbędne do zrealizowania inwestycji technologicznych wykonane przez zewnętrznych doradców;
  • koszty związane z pozyskiwaniem i obroną patentów czy innych wartości niematerialnych i prawnych, jakie wiążą się z inwestycjami technologicznymi.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu odbywa się w terminie 1 czerwca – 30 grudnia 2020 r. w siedmiu turach. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie za pośrednictwem strony internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt na innowacje a COVID-19

W tym roku, w związku z pandemią COVID-19, wprowadzone zostały pewne istotne zmiany w poddziałaniu 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wydają się one być wyjątkowo przychylne i korzystne dla podmiotów gospodarczych zamierzających wziąć udział w omawianym konkursie. Zmiany dotyczą przede wszystkim zniesienia maksymalnego limitu premii technologicznej, dzięki czemu można uzyskać większe dofinansowanie na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Co więcej, dodana została możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa, czyli produktów lub usług, które nie były dotychczas oferowane. Zniesiony został także obowiązek wniesienia wkładu własnego w projekt, co sprawiło, że bank może przyznać kredyt technologiczny na finansowanie aż 100% wartości projektu, jeśli tylko pozwala na to zdolność kredytowa wnioskodawcy.

Kredyt na innowacje technologiczne jest wsparciem finansowym, które daje mniejszym przedsiębiorstwom możliwość wprowadzenia nowych technologii, a co za tym idzie – rozwoju na wielu płaszczyznach. Dodatkową korzyścią jest także fakt, że istnieje możliwość jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej, której limit został w tym roku zniesiony. Do wzięcia udziału zaproszone są zatem wszystkie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, chcące postawić na technologiczny rozwój swojego przedsiębiorstwa.


Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szanse na sukces. Przedmiotową analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.