Project Description

Łosickie logotyp

Dofinansowanie projektu pn.: „Budowa układu trigeneracyjnego o mocy 0,999 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”  dofinansowanego w ramach POIiŚ, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Zakłady Mleczarskie„LAKTOPOL-A” Sp. z o.o.

 

Więcej informacji tutaj