Uruchamianie środków z nowej perspektywy finansowej (na lata 2021-2027), jak wskazują doświadczenia naszego 17-letniego członkostwa w UE, trwa ok. 2 lat. Oznacza to, że nowe środki będą dostępne w 2023 r., a najwcześniej w końcu 2022 r. Zapewne nieco szybciej uruchomione zostaną środki z tzw. puli „covidowej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ale również nie ma pewności co do terminów i zakresu wsparcia. W tej sytuacji nabory przewidziane w IV kwartale br. i w I kwartale 2022r dają najprawdopodobniej ostatnią szansę na dofinansowanie (jeszcze ze środków poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020) projektów zarówno badawczo-rozwojowych, jak i wdrażających nową produkcję (inwestycyjnych) w sektorze rolno-spożywczym, w tym w przemyśle zbożowo-paszowym.

flagi unii europejskiej

W dniu 01.10.2021r ARiMR ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. W ramach ogłoszonego naboru wspierane tym razem będą następujące sektory przetwórstwa i obrotu produktów rolnych:

  • w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;
  • w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nabór zakończy się 29.11.2021r.

Poza zakupem maszyn i urządzeń, budową i modernizacją budynków magazynowych, produkcyjnych, istnieje możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje kogeneracyjne (produkcja energii elektrycznej i ciepła na bazie gazu) i OZE (w tym na panele fotowoltaiczne). Maksymalna wysokość dofinansowania: 10 mln PLN.

Prawdopodobnie w I kwartale 2022 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków w ramach działania WSPÓŁPRACA, którego celem jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorze rolno-spożywczym. W przemyśle zbożowo-paszowym, projekty te mogłyby dotyczyć np. doskonalenia odmian roślin strączkowych o zbliżonym poziomie i jakości białka do śruty sojowej czy sposobów efektywnego żywienia zwierząt. Maksymalna dotacja do 6 mln zł.

Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Priorytetowego ENERGIA PLUS prowadzi nabór wniosków na preferencyjne, częściowo umarzalne, pożyczki w celu sfinansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym kogeneracji. W przypadku inwestycji kogeneracyjnych warto powiązać pożyczkę z programu Energia + z premią kogeneracyjną gwarantowaną. Kogeneracja, zwłaszcza w instalacjach do 1 MW, może stać się istotnym źródłem przychodów. Premia gwarantowana to dopłata do każdej wytworzonej 1 MWh energii – obecnie w wysokości 148,49 zł. Będzie ona obowiązywać przez 15 lat, choć jej wysokość będzie ulegała zmianom.

Informacji udzielamy bezpłatnie pod numerem telefonu 501 712 020, pytania prosimy kierować na adres mailowy biuro@euro-most.eu