Agroenergia

Beneficjenci  – wyłącznie rolnicy indywidualni*

Termin naboru: lipiec/sierpień 2020 r.

  • dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż  800 tys. zł.  
  • pożyczka na pozostałe  60 % kosztów kwalifikowanych.

 Budżet programu: 200 mln. zł.

  • dla dotacji – 80 mln zł.
  • dla pożyczek – 120 mln zł.

Kwota pożyczki: od 100 tys. zł do 2 mln zł.

Oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 p.b., nie mniej niż 2 % w skali roku.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat

Okres karencji – 12 miesięcy

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z możliwością podłączenia  ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  • źródła odnawialne,
  • źródła kogeneracyjne,
  • technologie wykorzystujące ciepło odpadowe.


*Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.