Energia Plus
Instalacje kogeneracyjne z uwzględnieniem premii gwarantowanej

Beneficjenci: Przedsiębiorcy

Termin naboru: nabór  ciągły (lub do wyczerpania środków)

Rodzaj wsparcia: pożyczka

 • wielkość pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • oprocentowanie – WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 2%,
 • okres spłaty od 15 do 20 lat,
 • karencja – 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.

Premia gwarantowana

Dopłata 141,16 zł* (do 1MW przez 15 lat), dla instalacji kogeneracyjnych do  1 MW. Wielkość premii kogeneracyjnej przy założeniu, że instalacja będzie pracować 8 tys. godzin roczne (rok ma 8760 godzin) wyniesie 1,13 mln zł w każdym roku (8000 MWh x 141,16 zł = 1 129 280,00 zł). Przy 7 tys. godzinach pracy  988,1 tys. zł, a przy 6 tys. godzinach pracy 846,9 tys. zł rocznie czyli (przez okres 15 lat),  odpowiednio: 16,94 mln zł, 14,82 mln zł, i 12,7 mln zł.

 • * w 2020 roku dopłata zwiększyła się o 2,71 % do 144,99 zł.

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sprzedaży energii elektrycznej ani cieplnej zewnętrznym odbiorcom, wyprodukowaną energię może w całości zużywać na swoje potrzeby. Roczny limit mocy objętych premią kogeneracyjną 50 MW w 2019 r. i  50 MW w 2020 r.  

Opłacalność inwestycji

Koszt zainstalowania układu kogeneracyjnego o mocy 1MW –  ok. 4 mln zł (w tym koszty modułu):  na chłód 200-250 tys. EURO). Jeżeli potrzebny jest mniejszy układ kogeneracyjny 0,5 MW lub większy np. 2 MW koszty będą odpowiednio mniejsze lub większe.

Uniknięte koszty dla firmy w ciągu roku z tytułu zaopatrzenia w energię i ciepło  przy założeniu, że instalacja będzie pracować 8 000 godzin, a obecna  cena zakupu energii wynosi 450 zł/MWh (z kosztami przesyłu), a koszty wyprodukowania ciepła wynoszą 180 zł/MWh, będą następujące:

Uniknięte koszty zakupu energii elektrycznej8 000 MWhe x 450 zł3 600 000 zł
Uniknięte koszty zakupu energii ciepła8 000 MWht x 180 zł1 440 000 zł
Razem uniknięte wydatki5 040 000 zł

Koszty eksploatacyjne

gaz ziemny2000 mln m3/rok x 1,4 zł2 800 000 zł
serwis (wymiana oleju, filtrów, przeglądy, regulacje)150 000,00 zł
Razem koszty2 950 000,00 zł

Okres zwrotu nakładów to niespełna 2 lata4 000 000 zł–koszt ukł.kogeneracyjnego
2 090 000 zł–roczny efekt ekonomiczny

Przy cenie energii (z przesyłem) 450 zł za MWh i ciepła 180 zł za 1 MWh, nakłady na układ kogeneracyjny pracujący 8 tys. godzin rocznie, zwracają się w ciągu 2 lat bez dotacji. Jeżeli układ kogeneracyjny będzie pracował 7 tys. godzin rocznie, okres zwrotu wyniesie 2,7 roku. Przy 6 tys. godzin pracy – 4,3 roku.

Finansowanie

Jak zaznaczono we wstępie, na budowę instalacji możemy skorzystać z preferencyjnej pożyczki w NFOŚiGW na 85% kosztów inwestycji.

 • Oprocentowanie WIBOR 3M+50 p.b., nie mniej niż 2 % (obecnie  2,2%)
 • Pożyczka na 15 lat z roczną karencją w spłacie  kapitału

Podkreślić jednocześnie należy, że stawka międzybankowa WIBOR (zależna m.in od inflacji) jest wyjściową do ostatecznego ustalenia oprocentowania pożyczki (obecnie wynosi 2,2 %),
a oprocentowanie to będzie obowiązywać przez cały okres spłaty pożyczki, a więc przez 15 lat (pomimo możliwego wzrostu inflacji).

Zakładając, że zaciągniemy 3,4 mln zł. pożyczki na 85% kosztów instalacji w drugim roku obsługi pożyczki będziemy płacić (pierwszy rok po rocznej karencji) 74,8 tys. zł odsetek i 226 tys. zł raty kapitałowej, razem 301 tys. zł. Wraz z upływem kolejnych lat odsetki od zmiennego kapitału będą się zmniejszać.

Efekt ekonomiczny z instalacji, jak zaznaczono wyżej wyniesie przy 6 tys. godzin pracy w ciągu – 930 tys. zł, przy 7 tys. godzin pracy – 1 510 tys. zł, przy 8 tys. godzin pracy – 2 090 tys. zł. Zakładając, że ceny energii będą rosły – efekty ekonomiczne instalacji będą jeszcze wyższe.

Pomimo  szybkiego zwrotu poniesionych nakładów na instalację  do 1 MW – jak zaznaczono we wstępie – można uzyskać dodatkowe wsparcie z tytułu premii kogeneracyjnej.

Projekty kogeneracyjne przygotowaliśmy m.in. dla:

 • Grupy Kapitałowej MLEKPOL (w Mrągowie, w Grajewie i w Zambrowie),
 • Grupy Kapitałowej MLEKOVITA w Lubawie,
 • Grupy Kapitałowej Wipasz (w Międzyrzecu Podlaskim, Kole, Morągu, Krośnie),
 • Grupy Kapitałowej  Grall (w Kartoszynie, Kukini, Tczewie, Zdunach),
 • OSM  w PiątnicySM w Ostrołęce,
 • VAN PUR S. A. w Rakszawie  (koncern piwowarski).Energia Plus
Dla biogazowni


W ramach programu Energia Plus można finansować biogazownie wraz urządzeniami kogeneracyjnymi. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane dotyczące opłacalności tego rodzaju inwestycji dla biogazowni o mocy 0,5 MW:

W ramach programu Energia Plus można finansować biogazownie wraz urządzeniami kogeneracyjnymi. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane dotyczące opłacalności tego rodzaju inwestycji dla biogazowni o mocy 0,5 MW:

 • Nakłady inwestycyjne – 8 mln zł (z urządzeniem kogeneracyjnym 10 mln zł).
 • Liczba godzin pracy – 8 000 godz./rok, tj. 120 000 godz. w okresie 15 lat, sprzedaż energii poprzez system aukcyjny (rok ma 8760 godz.).
 • Instalacja 0,5 MW pracując 8 tys. godz. rocznie wyprodukuje 4 000 MWh energii w ciągu roku 8000 godzin x 0,5MW i odpowiednio 60 000 MWh w okresie 15 lat.
 • Cena referencyjna 1 MWh energii elektrycznej, wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, ogłaszana przez ministra energii dla aukcji, które mają się odbyć w 2019 roku, wynosi dla takich instalacji 700 zł i będzie obowiązywać przez 15 lat.
 • okresie 15 lat, właściciel biogazowni osiągnie przychody ze sprzedaży energii w kwocie 42 mln zł (60 000 MWh x 700 zł).

Koszty obsługi pożyczki w kwocie 8,5 mln zł. na 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji o wartości 10 mln zł zaciągniętej na 15 łat / z roczna karencją, i spłacanej przez 14 lat kształtują się następująco:

 • roczny koszt oprocentowania w pierwszym roku spłaty pożyczki – 170 tys. zł. W następnych latach więc ze spłatą kolejnych rat kapitałowych odpowiednio mniej.
 • roczna spłata rat kapitałowych 610 tys. (8,5 mln: 14 lat).

Od przychodów należy odjąć koszty substratu. Najlepiej gdy posiadają Państwo własny substrat (odpady z przetwórstwa, gnojowicę, pomiot kurzy  itp).

Koszty obsługi biogazowni w skali roku (w tym koszty pracy) nie przekroczą 10 % przychodów.

Inwestycje w biogazownie są dzisiaj bardzo opłacalne, o wiele bardziej niż podstawowa produkcja rolna i przetwórstwo produktów rolnych.

Biogazownie do 0,5 MW

 1. Nie wymagają sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, przez co można łatwo uzyskać na nie pozwolenie na budowę.  Warunek: substrat stanowiący  wsad dla biogazowni powinien być pochodzenia rolnego, a więc są to: odpady z zakładów rolno-spożywczych, gnojowica i pomiot kurzy itp.
 2. Planując budowę biogazowni należy przemyśleć co zrobić z wytwarzanym przez nią ciepłem. Energię elektryczną zagospodarowujemy we własnym zakresie lub wprowadzimy do sieci, ciepło należy zagospodarować we własnym zakresie: do ogrzewania budynków, obiektów suszarniczych, lub sprzedać ciepło sąsiadom ( jeżeli mamy sąsiadów i jeżeli potrzebują ciepła).
 3. Biogazownie, w sytuacji dostępu do taniego substratu są dzisiaj bardzo opłacalnym biznesem  nawet bez możliwości zagospodarowania ciepła, jednak warto wyprodukowane ciepło wykorzystać a nie tracić, tym bardziej, że urządzenia kogeneracyjne zainstalowane przy biogazowni wytwarzają tyle samo energii elektrycznej co i ciepła. Przeciętnie 20% – 25% wytworzonego ciepła biogazownia zużyje na własne potrzeby, pozostaje zatem do zagospodarowania 75% – 80  %.
Premia gwarantowana – podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2019 poz. 42.)