Project Description

Hydrotor S.A. logotyp

 

Całkowita wartość projektu: 17 541 012,78 zł
Kwota kwalifikowana: 11 408 788,80 zł
Wysokość dofinansowania: 3 993 076,08 zł

 

 

Realizacja projektu ma na celu utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pozwoli na budowę nowej infrastruktury w postaci hali powierzchni użytkowej ok. 1500 m2, w której zlokalizowane będzie Centrum Badawczo-Rozwojowe, oraz wyposażenie go w niezbędne urządzenia i aparaturę badawczą. Centrum składać się będzie z następujących komórek organizacyjnych: Zakładu Doświadczalnego Prototypów, Zakładu Badań i Pomiarów (w tym laboratoria badawcze), Działu Rozwoju Nowych Konstrukcji i Technologii, oraz części administracyjno-socjalnej. Centrum Badawczo-Rozwojowe umożliwi znacząco zwiększyć skalę działalności badawczo-rozwojowej, czego rezultatem będzie opracowanie co najmniej 6 innowacyjnych produktów oraz 7 innowacji procesowych.

Osiągnięcie celu projektu pozwoli na podniesienie konkurencyjności Wnioskodawcy, oraz całej należącej do niego grupy kapitałowej poprzez przyśpieszenie i unowocześnienie procesów opracowywania nowych produktów oraz umożliwi rozwijanie dotychczasowej i nawiązywanie nowej współpracy z jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami sektora MSP.
Planowane działania stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na nowe innowacyjne produkty, które pozwolą na poszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy oraz umocnią jego pozycję na rynku krajowym.
Projekt pozytywnie wpłynie na środowisko na etapie jego realizacji oraz po wdrażaniu innowacyjnych produktów, będących rezultatem projektu, dzięki zastosowaniu rozwiązań zmniejszającą poziom emisji akustycznej, ograniczających energochłonność przy zachowaniu tej samej lub wyższej sprawności działania, oraz dzięki zmianie medium pracującego z urządzeniami hydraulicznymi z olejów syntetycznych na biodegradowalne. Nowe produkty cechować się będą większą trwałością i niezawodnością przy jednoczesnej wysokiej efektywności działania, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na zasoby środowiskowe wynikające z konieczności zastępowaniem zużytych produktów nowymi.