Project Description

Mlekovita logotyp

W dniu 22.08.2017 r. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA – elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej Kogeneracji gazowej dla Zakładu w Trzebownisku”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Głównym celem projektu jest przyrost wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę elektrociepłowni przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA Oddział w Trzebownisku.

Główne korzyści z realizacji projektu to:

  • zapewnienie wysokiej sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (zastosowanie nowoczesnych urządzeń w elektrociepłowni),
  • poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,
  • zmniejszenie kosztów produkcji energii cieplnej i elektrycznej,
  • zwiększenie zabezpieczenia zakładu na wypadek przerw w zasilaniu w energię elektryczną i zmniejszenie przeciążeń linii energetycznych,
  • zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • redukcja emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania miału węglowego,
  • zmniejszenie uciążliwości funkcjonowania kotłowni dla lokalnej ludności.

Planowany koszt inwestycji to 8 832 630,00 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 2 229 256,38 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 1 894 867,92 PLN.

Więcej informacji tutaj