Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w najbliższym czasie ogłosi ostatni nabór dotacyjny w ramach wygasającego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020). Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców planujących budowę tzw. obiektów akwakultury, czyli służących do hodowli ryb. Wszystkich właścicieli stawów hodowlanych, obiektów hodowli zamkniętej i osoby planujące takie przedsięwzięcia zapraszamy do kontaktu.

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Terminy naborów wniosków: maj-czerwiec 2022 r.

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
Wysokość wsparcia:

 • 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji dla MŚP,
 • 30 % kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw. Wsparciem będą objęte również inwestycje rozpoczęte.

Rodzaje inwestycji: inwestycje prowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze:

 • Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (operacja typu „a”),

Termin ogłoszenia naboru: maj 2022 r.

Maksymalna wielkość dofinansowania: do 5 mln PLN

Wspierane będą inwestycje polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, przy czym rozbudowa obiektu chowu lub hodowli ryb typu karpiowego o powierzchnię przekraczającą 50 % sumy powierzchni ewidencyjnej obiektu, który ma być rozbudowany nie zostanie objęta dofinansowaniem,
 • adaptacji lub remoncie połączonym z modernizacją istniejącego obiektu chowu lub hodowli
 • lub wyposażenie istniejącego obiektu chowu lub hodowli w maszyny i urządzenia techniczne,
 • budowie nowego obiektu chowu lub hodowli (obieg otwarty – innego typu niż karpiowy) i wyposażenie tego obiektu w maszyny i urządzenia techniczne,
 • zakup środków transportu wewnętrznego i środków transportu zewnętrznego,
 • zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli,
 • na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego.

Rodzaje inwestycji: inwestycje produkcyjne w akwakulturę z zamkniętym obiegiem, w przypadku której hodowla prowadzona jest w zamkniętych systemach recyrkulacyjnych, minimalizując tym samym zużycie wody (operacje typu „j”).

Termin ogłoszenia naboru: maj 2022 r.

Maksymalna wielkość dofinansowania: do 10 mln PLN

Wspierane będą inwestycje polegające na:

 • budowie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb w obiegu zamkniętym oraz wyposażenie tego obiektu w maszyny i urządzenia techniczne,
 • odbudowie, rozbudowie lub przebudowie, adaptacji i remoncie połączonym z modernizacją istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, oraz wyposażenie istniejącego obiektu chowu lub hodowli w maszyny i urządzenia techniczne,
 • zakup środków transportu wewnętrznego i środków transportu zewnętrznego,
 • zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli,
 • na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego.

Rodzaje inwestycji: pozostałe inwestycje modernizacyjne związane z:

 • modernizacją jednostek akwakultury, w tym poprawą warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury (operacja typu „c”),
 • usprawnieniem i modernizacją w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym zakup sprzętu służącego ochronie gospodarstw przed dzikimi drapieżnikami (operacja typu „d”).

Termin naboru: od 13.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r.

Maksymalna wielkość dofinansowania: do 1 mln PLN

Wspierane będą inwestycje dotyczące:

 • zakupu środków transportu wewnętrznego lub środków transportu zewnętrznego służących poprawie bezpieczeństwa pracy lub poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny lub urządzenia służące poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt lub poprawie bezpieczeństwa pracy,
 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb, służących poprawie warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy lub poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zakupu, instalacji lub budowy innych niż wyżej wymienione elementów infrastruktury technicznej, w tym budynków gospodarczych, placów manewrowych, magazynów, warsztatów, magazynów pasz, pomieszczeń socjalnych w istniejącym obiekcie chowu lub hodowli ryb, wpływających bezpośrednio na poprawę warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy lub poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 •  wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w sprzęt służący ochronie tego obiektu przed dzikimi drapieżnikami,
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności w zakresie chowu lub hodowli ryb.

Rodzaje inwestycji: Inwestycje związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej i propagowanie przejścia przedsiębiorstw z sektora akwakultury na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. (operacje typu „k”).

Termin naboru: od 13.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r.

Pomoc, przyznaje się podmiotom:

 • prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb, albo
 • planującym podjęcie działalności chowu lub hodowli ryb w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż:

 • w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb do 2 mln PLN,
 • w przypadku podmiotów planujących podjęcie działalności chowu lub hodowli ryb w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę – do 1 mln PLN.

Pomoc jest związana ze zwiększeniem efektywności energetycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii obejmujących energię:

 • pochodzącą z niekopalnych odnawialnych źródeł, w tym energię wiatru;
 • promieniowania słonecznego;
 • geotermalną;
 • hydrotermalną;
 • spadku wody (hydroenergia) oraz fal, prądów i pływów morskich;
 • otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów.

Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.

Powiązane programy dotacyjne