Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) to krajowy instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co wraz z funduszami przeznaczonymi z budżetu krajowego daje ponad 710 mln euro. Polska jest jednym z krajów wspólnoty europejskiej, które otrzymały najwięcej środków. Program Operacyjny RYBY 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 7386 z dnia 22 października 2015 r. i zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomocy technicznej. Przewidziane w nim kierunki wsparcia obejmują nie tylko sektor rybacki, ale także nowe elementy dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Rybackie Lokalne Grupy Działania), a także w niewielkim zakresie przetwórstwo.

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, op. typu „C” i „D”

Termin naboru – od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 26 kwietnia 2021 r. UWAGA ! Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie!

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Wysokość wsparcia

 • 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji dla MŚP.
 • 30 % kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw.

Wsparciem będą objęte również inwestycje, których realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2015 r.

Rodzaje inwestycji:
Pozostałe inwestycje modernizacyjne związane z:

 • modernizacją jednostek akwakultury, w tym poprawą warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury (operacja typu „C”),
 • usprawnieniem i modernizacją w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym zakup sprzętu służącego ochronie gospodarstw przed dzikimi drapieżnikami (operacja typu „D”).

Wspierane będą inwestycje dotyczące:

 • zakupu środków transportu wewnętrznego lub środków transportu zewnętrznego służących poprawie bezpieczeństwa pracy lub poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w maszyny lub urządzenia służące poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt lub poprawie bezpieczeństwa pracy,
 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb, służących poprawie warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy lub poprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zakupu, instalacji lub budowy innych niż wyżej wymienione elementów infrastruktury technicznej, w tym budynków gospodarczych, placów manewrowych, magazynów, warsztatów, magazynów pasz, pomieszczeń socjalnych w istniejącym obiekcie chowu lub hodowli ryb, wpływających bezpośrednio na poprawę warunków socjalnych i bezpieczeństwa pracy lub poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • wyposażenia istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb w sprzęt służący ochronie tego obiektu przed dzikimi drapieżnikami,
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności w zakresie chowu lub hodowli ryb.

Maksymalna wielkość dofinansowania: 1 mln PLN

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, op. typu „K” (OZE)

Termin naboru – od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 26 kwietnia 2021 r.

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Wysokość wsparcia

 • 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji dla MŚP.
 • 30 % kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw.

Wsparciem będą objęte również inwestycje, których realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2015 r.

Rodzaje inwestycji:
Inwestycje związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej i propagowanie przejścia przedsiębiorstw z sektora akwakultury na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. (operacje typu „K”).

Pomoc, przyznaje się podmiotom:

 • prowadzącym działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb, albo
 • planującym podjęcie działalności chowu lub hodowli ryb w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Pomoc przyznaje się do kwoty nie wyższej niż:

 • w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb do 2 mln PLN.
 • w przypadku podmiotów planujących podjęcie działalności chowu lub hodowli ryb w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę – do 1 mln PLN.

Pomoc jest związana ze zwiększeniem efektywności energetycznej przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii obejmujących energię:

 • pochodzącą z niekopalnych odnawialnych źródeł, w tym energię wiatru;
 • promieniowania słonecznego;
 • geotermalną;
 • hydrotermalną;
 • spadku wody (hydroenergia) oraz fal, prądów i pływów morskich;
 • otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów.

Działanie 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

Termin naboru IV kw. 2021

Beneficjenci: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Wysokość wsparcia:

 • 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji dla MŚP.
 • 30 % kosztów kwalifikowanych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw.

Wsparciem będą objęte również inwestycje, których realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2015 r.

Rodzaje inwestycji:
Inwestycje prowadzące do wzrostu produkcji w akwakulturze:

 • Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (operacja typu „A”),

Maksymalna wielkość dofinansowania: do 5 mln PLN.
Wspierane będą inwestycje polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie lub przebudowie istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, przy czym rozbudowa obiektu chowu lub hodowli ryb typu karpiowego o powierzchnię przekraczającą 50 % sumy powierzchni ewidencyjnej obiektu, który ma być rozbudowany nie zostanie objęta dofinansowaniem,
 • adaptacji lub remoncie połączonym z modernizacją istniejącego obiektu chowu lub hodowli lub wyposażenie istniejącego obiektu chowu lub hodowli w maszyny i urządzenia techniczne,
 • budowie nowego obiektu chowu lub hodowli (obieg otwarty – innego typy niż karpiowy) i wyposażenie tego obiektu w maszyny i urządzenia techniczne,
 • zakup środków transportu wewnętrznego i środków transportu zewnętrznego,
 • zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli, na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego.

Rodzaje inwestycji:
Inwestycje produkcyjne w akwakulturę z zamkniętym obiegiem, w przypadku której hodowla prowadzona jest w zamkniętych systemach recyrkulacyjnych, minimalizując tym samym zużycie wody (operacje typu „J”).
Maksymalna wielkość dofinansowania: 10 mln PLN

Wspierane będą inwestycje polegające na:

 • budowie nowego obiektu chowu lub hodowli ryb w obiegu zamkniętym oraz wyposażenie tego obiektu w maszyny i urządzenia techniczne,
 • odbudowie, rozbudowie lub przebudowie, adaptacji i remoncie połączonym z modernizacją istniejącego obiektu chowu lub hodowli ryb, oraz wyposażenie istniejącego obiektu chowu lub hodowli w maszyny i urządzenia techniczne,
 • zakup środków transportu wewnętrznego i środków transportu zewnętrznego,
 • zakup ikry, ryb i innych organizmów wodnych przeznaczonych do dalszego chowu lub hodowli, na potrzeby pierwszego cyklu hodowlanego.

Rodzaje inwestycji:
Inwestycje modernizacyjne zwiększające wartość dodaną produktów rybactwa lub dywersyfikujących dochody przedsiębiorstw akwakultury:

 • Inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodaną; (operacja typu „F”),
 • Różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej (operacja typu „H”),

Wspierane będą inwestycje związane z:

 • poprawą jakości produktów akwakultury lub stanowiących dla nich wartość dodaną np. tzw. „małe przetwórstwo” ograniczające się do produktu akwakultury, wylęgarnie;
 • różnicowaniem dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej – obejmujące m.in. turystykę wędkarską, usługi środowiskowe dotyczące akwakultury, działania edukacyjne dotyczące akwakultury, gastronomię, smażalnie, usługi melioracyjno-stawowe świadczone innym podmiotom i inne.

Maksymalna wielkość dofinansowania – 2 mln PLN

Działanie 5.4 Przetwórstwo produktów rybołówstwa i akwakultury.

Termin naboru: kwiecień/maj 2021r.

Beneficjenci: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa.
Wysokość wsparcia:

 • 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wsparciem będą objęte również inwestycje, których realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2015 r.
Maksymalna wielkość dofinansowania: 3 mln PLN.
Wspierane będą inwestycje, polegające na:

 • przyczyniają się do oszczędzania energii lub zmniejszania oddziaływania na środowisko, w tym unieszkodliwianie odpadów;
 • zagospodarowaniu połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi;
 • wzroście zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych;
 • zwiększeniu udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej;
 • powstaniu nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwarzaniem ryb;
 • poprawie bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego.

Bezpłatnie skonsultuj Twój pomysł z nami

Jakość i tempo naszej pracy w znacznej mierze zależą od prawidłowego rozpoznania planów i zamierzeń naszych Klientów. Z tego powodu wstępne konsultacje przeprowadzamy bezpłatnie, kończą się one rekomendacją naszych ekspertów dotyczącą zasadności ubiegania się o dotację. Dopiero wtedy zapada decyzja o rozpoczęciu prac nad konkretnym projektem. Wypełnij formularz kontaktowy, wspólnie rozpoczniemy bezpłatną, wstępną analizę.

Powiązane programy dotacyjne