Program Energia plus

Głównym celem Programu Priorytetowego Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Rynek odnawialnych źródeł energii powoli, ale konsekwentnie dojrzewa. Uchwalona w roku 2015 ustawa o odnawialnych źródłach energii była już 25 razy nowelizowana, ale w 2020 roku system zmieniany był już tylko z powodu epidemii COVID 19. Na III kwartał 2020 planowana jest nowelizacja ustawy, polegająca na przedłużeniu obowiązujących programów pomocy publicznej (aukcje OZE i systemy FIT/FIP obowiązujące obecnie do 30.06.2021) do 30.06.2026. Zachęcamy do skorzystania z programu Energia Plus

W sytuacji rosnącej stabilizacji w otoczeniu regulacyjnym warto zastanowić się nad długoterminowym inwestowaniem w odnawialne źródła energii. Jednocześnie w roku 2020 kończy się obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej (2014-2020), co powoduje, że wygasają bardzo popularne dotychczas, dotacyjne źródła finansowania OZE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw. Dla porównania – w roku 2017 w ramach RPO ogłoszono 15 naborów, w których indywidualnie mogli brać udział przedsiębiorcy, a w roku 2020 już tylko 4, i to z dość niskimi alokacjami. Tę lukę w możliwości preferencyjnego finansowania OZE przez przedsiębiorców wypełnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który prowadzi nabór ciągły, finansowany ze środków krajowych, udzielając preferencyjnych, długoterminowych pożyczek poprzez program priorytetowy ENERGIA PLUS. Adresatami tego programu są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą. Firma EURO-MOST ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotacyjnych i pożyczkowych w zakresie OZE. Zainteresowanych współpracą w tym zakresie prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny.

Beneficjenci: Przedsiębiorcy
Nabór trwa do wyczerpania środków
Rodzaj wsparcia – pożyczka:

 • wielkość pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • oprocentowanie – WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 2%,
 • okres spłaty od 15 do 20 lat,
 • karencja – 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki,
 • umorzenie – do 10% pożyczki

Już we wrześniu NFOŚiGW najprawdopodobniej podejmie decyzję o obniżeniu oprocentowania pożyczek do 1,5 % i możliwości ich umorzenia do 10 %.

Energia plus Fotowoltaika

W ramach programu Energia plus fotowoltaika można finansować instalacje fotowoltaiczne. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane dotyczące opłacalności tego rodzaju inwestycji o mocy 1 MW:

 • Nakłady inwestycyjne – 2,5 mln PLN,
 • Liczba godzin pracy – 1100 godz./rok w przeliczeniu na pełną moc instalacji, tj. 16 500 godz. w okresie 15 lat, sprzedaż energii poprzez system aukcyjny (rok ma 8760 godz.).
 • Instalacja 1 MW pracując 1100 godz. rocznie wyprodukuje 1100 MWh energii w ciągu roku odpowiednio 16 500 MWh w okresie 15 lat.
 • Przewidywana cena do osiągnięcia na aukcji za 1 MWh energii elektrycznej, wytworzonej w instalacjach o mocy do 1 MW wyniesie 320 PLN i będzie obowiązywać przez 15 lat (waloryzowana o wskaźnik instalacji).
 • Roczne przychody z instalacji o mocy 1 MW wyniosą 350 tys. PLN.

W okresie 15 lat właściciel farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, który skorzystał z programu priorytetowego Energia Plus Fotowoltaika, osiągnie przychody ze sprzedaży energii w kwocie 5,3 mln PLN (16 500 MWh x 320 PLN) + wskaźnik inflacji.

Koszty obsługi pożyczki w kwocie 2,125 mln PLN na 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji o wartości 2,5 mln zł zaciągniętej na 15 lat / z roczna karencją i spłacanej przez 14 lat kształtują się następująco:

 • roczny koszt oprocentowania w pierwszym roku spłaty pożyczki – 42 tys. PLN. W następnych latach wraz ze spłatą kolejnych rat kapitałowych odpowiednio mniej.
 • roczna spłata rat kapitałowych 150 tys. (2,125 mln PLN: 14 lat).
 • Roczne przychody (352 tys. PLN) – roczne koszty obsługi pożyczki (182 tys. PLN) = 170 tys. PLN.

Jeżeli już we wrześniu br. NFOŚiGW podejmie decyzje o obniżeniu oprocentowania pożyczki do 1,5 % i możliwości umorzenia do 10 % pożyczki, wówczas warunki finansowe ulegną poprawie, a roczny koszt oprocentowania w pierwszym roku spłaty pożyczki zmaleje do – 32 tys. PLN. Realne dofinansowanie wyniosłoby 212 tys. PLN.

Energia Plus (dla kogeneracji) z uwzględnieniem premii gwarantowanej

Premia gwarantowana: Dopłata w roku 2020 do 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej wyniesie 144,99 PLN. (dla instalacji kogeneracyjnych do 1 MW). Wielkość premii kogeneracyjnej przy założeniu, że instalacja będzie pracować 8 tys. godzin roczne (rok ma 8760 godzin) wyniesie 1,13 mln PLN w każdym roku (8000 MWh). Przy 7 tys. godzinach pracy 988,1 tys. PLN, a przy 6 tys. godzinach pracy 846,9 tys. PLN rocznie czyli odpowiednio: 16,94 mln PLN, 14,82 mln PLN, i 12,7 mln PLN w ciągu 15 lat. Premia gwarantowana będzie wypłacana w ciągu 15 lat w u br. wynosiła 141,19 PLN/MWh, w br. 144,99 PLN/MWh. Wysokość premii na kolejne lata zostanie ustalona IV kwartale br.

Program priorytetowy Energia Plus Kogeneracja jest bardzo elastyczny. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sprzedaży energii elektrycznej ani cieplnej zewnętrznym odbiorcom, wyprodukowaną energię może w całości zużywać na swoje potrzeby. Roczny limit mocy objętych premią kogeneracyjną w 2020 r. wynosi tylko 50 MW. Oznacza to, że premii kogeneracyjnej wystarczy dla 50 inwestycji o mocy 1 MW. Warto więc jak najszybciej przygotować się do inwestycji.

Opłacalność inwestycji

Koszt zainstalowania układu kogeneracyjnego o mocy 1MW to około 4,5 mln PLN (w tym koszty modułów na chłód i parę technologiczną). Uniknięte koszty dla firmy w ciągu roku z tytułu zaopatrzenia w energię i ciepło – po zainstalowaniu układu kogeneracyjnego – przy założeniu, że instalacja będzie pracować 8 000 godzin, a obecna cena zakupu energii z opłatami za przesył wynosi 450 PLN/MWh, a koszty wyprodukowania ciepła wynoszą 180 zł/MWh, będą następujące:

Uniknięte koszty zakupu energii elektrycznej8 000 MWhe x 450 PLN3 600 000 PLN
Uniknięte koszty zakupu energii ciepła8 000 MWht x 180 PLN1 440 000 PLN
Razem uniknięte wydatki:5 040 000 PLN
Koszty eksploatacyjne:
gaz ziemny – 2 mln m 3 /rok x 1,4 PLN2 800 000 PLN
serwis (wymiana oleju, filtrów, przeglądy, regulacje)150 000 PLN
Razem koszty2 950 000 PLN
Roczny efekt ekonomiczny5 040 000 PLN – 2 950 000 PLN2 090 000 PLN

Okres zwrotu nakładów to niewiele ponad 2 lata 4500000 zł- koszt ukł. kogeneracyjnego/2090000 zł – roczne oszczędności Przy cenie energii (z przesyłem) 450 PLN za 1 MWh i ciepła 180 PLN za 1 MWh, nakłady na układ kogeneracyjny pracujący 8 tys. godzin rocznie, zwracają się w ciągu 2 lat bez dotacji. Jeżeli układ kogeneracyjny będzie pracował 7 tys. godzin rocznie, okres zwrotu wyniesie 2,7 roku. Przy 6 tys. godzin pracy – 3,3 roku – bez dotacji.

Finansowanie programu Energia Plus

Jak zaznaczono we wstępie, na budowę instalacji możemy skorzystać z preferencyjnej pożyczki w NFOŚiGW na 85% kosztów inwestycji.

 • Oprocentowanie WIBOR 3M+50 p.b., nie mniej niż 2 % (obecnie 2,2%)
 • Pożyczka na 15 lat z roczną karencją w spłacie kapitału

Efekt ekonomiczny

Program Energia Plus zakłada, że jeśli zaciągniemy 3,8 mln PLN pożyczki na 85% kosztów instalacji w drugim roku obsługi pożyczki będziemy płacić (po rocznej karencji) ok. 84 tys. PLN odsetek i 270 tys. PLN raty kapitałowej, razem 354 tys. PLN. Wraz z upływem kolejnych lat odsetki od zmiennego kapitału będą się zmniejszać.

Przy obniżeniu oprocentowania pożyczki do 1,5 % i możliwości jej umorzenia do 10 %, warunki finansowe ulegną poprawie, a roczny koszt oprocentowania w pierwszym roku spłaty pożyczki zmaleje do 57 tys. PLN. Realne dofinansowanie wyniosłoby 0,38 mln PLN.

Uniknięte koszty z tytułu opłat za energię elektryczną i ciepło przy 6 tys. godzin pracy układu kogeneracyjnego wynoszą w ciągu roku ok. 1 mln PLN, przy 7 tys. godzin pracy – 1,5 mln PLN, przy 8 tys. godzin pracy – 2 mln PLN. Zakładając, że ceny energii będą rosły – efekty ekonomiczne instalacji będą jeszcze wyższe. Powyższa kalkulacja nie uwzględnia premii gwarantowanej.

Jeśli do wyżej przedstawionych kalkulacji dodamy premię gwarantowaną (dopłatę 144,99 PLN wyprodukowanej w kogeneracji 1 MWh energii) trudno dzisiaj wskazać inwestycje o wyższej stopie zwrotu niż inwestycje w układy kogeneracyjne.
Istotnym jest fakt że na inwestycję w układ kogeneracyjny angażujemy tylko 15% własnych środków a na resztę otrzymujemy pożyczkę z Programu Energia+ (z 12-miesięcznej karencją w spłacie). Zanim zaczniemy spłacać pożyczkę, instalacja już generuje zyski z których 15% – do 30% przeznaczone jest na spłatę pożyczki, reszta pozostaje w firmie.
Premia gwarantowana – podstawa prawna Ustawa z dnia 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2019 poz. 42.)

Nasze projekty dla kogeneracji

 • Grupy Kapitałowej MLEKPOL (w Mrągowie, w Grajewie i w Zambrowie),
 • Grupy Kapitałowej MLEKOVITA w Lubawie,
 • Grupy Kapitałowej Wipasz (w Międzyrzecu Podlaskim, Kole, Morągu, Krośnie),
 • Grupy Kapitałowej Grall (w Kartoszynie, Kukini, Tczewie, Zdunach),
 • OSM w Piątnicy i SM w Ostrołęce,
 • Laktopolu w Suwałkach,
 • VAN PUR S. A. w Rakszawie (koncern piwowarski),
 • Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.
 • Obecnie przygotowujemy ponad 20 nowych projektów, głównie dla przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej oraz przedsiębiorstw produkujących ciepło systemowe (PEC, MPEC I itp).

Energia plus dla biogazowni

W ramach programu Energia plus można finansować biogazownie wraz z urządzeniami kogeneracyjnymi. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane dotyczące opłacalności tego rodzaju inwestycji dla biogazowni o mocy 0,5 MW:

 • Nakłady inwestycyjne – 9,00 mln PLN (wraz z instalacją kogeneracyjną).
 • Liczba godzin pracy – 8 000 godz./rok, tj. 120 000 godz. w okresie 15 lat, sprzedaż energii poprzez system aukcyjny (rok ma 8760 godz.).
 • Instalacja 0,5 MW pracując 8 tys. godz. rocznie wyprodukuje 4 000 MWh energii w ciągu roku 8000 godzin x 0,5 MW i odpowiednio 60 000 MWh w okresie 15 lat.
 • Cena referencyjna 1 MWh energii elektrycznej, wytworzonej w tego typu biogazowniach, wynosi dla takich instalacji 760 PLN i będzie obowiązywać przez 15 lat (waloryzowana o wskaźnik instalacji).

W okresie 15 lat właściciel biogazowni o mocy 0,5 MW osiągnie przychody ze sprzedaży energii w kwocie 45,6 mln PLN (60 000 MWh x 760 PLN).

Koszty obsługi pożyczki w programie priorytetowym Energia Plus w kwocie 7,65 mln PLN na 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji o wartości 9 mln PLN zaciągniętej na 15 lat / z roczna karencją i spłacanej przez 14 lat kształtują się następująco:

 • roczny koszt oprocentowania w pierwszym roku spłaty pożyczki – 153 tys. PLN W następnych latach wraz ze spłatą kolejnych rat kapitałowych odpowiednio mniej.
 • roczna spłata rat kapitałowych 545 tys. (7,65 mln PLN: 14 lat).

Jeżeli we wrześniu br. NFOŚiGW podejmie decyzje o obniżeniu oprocentowania pożyczki do 1,5 % i możliwości jej umorzenia do 10 %, wówczas warunki finansowe ulegną poprawie, a roczny koszt oprocentowania w pierwszym roku spłaty pożyczki zmaleje do – 114,75 tys. PLN. Realne dofinansowanie wyniosłoby 0,9 mln PLN.

Od przychodów należy odjąć koszty substratu. Najlepiej, gdy posiadają Państwo własny substrat (odpady z przetwórstwa, gnojowicę, pomiot kurzy itp.). Wówczas koszty funkcjonowania biogazowni w skali roku (w tym koszty pracy) nie przekroczą 10 % przychodów. W przypadku zakupu surowca z zewnętrznej firmy dowóz i koszty pracy nie przekroczą 25% – 30% przychodów.

Inwestycje w biogazownie są dzisiaj bardzo opłacalne, o wiele bardziej niż podstawowa produkcja rolna i przetwórstwo produktów rolnych.

Biogazownie rolnicze do 0,5 MW:

 • Nie wymagają sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, przez co można łatwo uzyskać na nie pozwolenie na budowę. Warunek: substrat stanowiący wsad dla biogazowni powinien być pochodzenia rolnego, a więc są to: odpady z zakładów rolno-spożywczych, gnojowica i pomiot kurzy itp.
 • Planując budowę biogazowni należy przemyśleć, co zrobić z wytwarzanym przez nią ciepłem. Energię elektryczną zagospodarowujemy we własnym zakresie lub wprowadzimy do sieci, ciepło należy zagospodarować we własnym zakresie: do ogrzewania budynków, obiektów suszarniczych lub sprzedać ciepło sąsiadom
 • Biogazownie, w sytuacji dostępu do taniego substratu, są dzisiaj bardzo opłacalnym biznesem nawet bez możliwości zagospodarowania ciepła, jednak warto wyprodukowane ciepło wykorzystać, a nie tracić, tym bardziej, że urządzenia kogeneracyjne zainstalowane przy biogazowni wytwarzają tyle samo energii elektrycznej, co i ciepła. Przeciętnie 20% – 25% wytworzonego ciepła biogazownia zużyje na własne potrzeby, pozostaje zatem do zagospodarowania 75% – 80%.

Bez ryzyka i za darmo możesz z nami skonsultować swoje plany.

Decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą. Określenie potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji jest w tym przypadku kluczowe. Cechuje nas podejście jakościowe – tylko najlepiej przygotowane i spójne projekty mają obecnie szansę na sukces. Naszą analizę kończymy rekomendacją ekspertów odnośnie zasadności ubiegania się o dotację.

2020-10-14T20:26:35+02:0019 sierpnia, 2020|Energia|