Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
8 czerwca 2020

W ramach aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wprowadzono zmiany, które dotyczą nowego działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się średnie przedsiębiorstwa, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Wsparcie można uzyskać na finansowanie kapitału obrotowego, służącego zaspokojeniu ich bieżących, pilnych potrzeb oraz przywróceniu płynności finansowej.

W ramach działania 3.4 dokonano realokacji z I osi w wysokości 158 093 468 euro oraz z II osi w wysokości 90 440 133 euro do III osi programu. Wskazane realokacje zostały uwzględnione w projekcie zmiany Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący POIR w dniu 27 maja. Również w ramach działań: 3.1 oraz 3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały przesunięte środki w łącznej wysokości 216 997 298 euro na działania 3.4. W wyniku przedstawionych realokacji budżet nowego działania 3.4 wynosi 465 530 899 euro.

Źródło: www.poir.gov.pl