Zmiany w Programie Inteligentny Rozwój
23 marca 2020
Źródło: www.poir.gov.pl

Komisja Europejska 13 marca 2020 roku wydała decyzję wykonawczą nr C(2020) 1700, dotyczącą propozycji zmian Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Zaproponowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w 2019 r. zmiany Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój związane są z śródokresowym przeglądem wyników i wykorzystaniem środków z tzw. rezerwy wykonania. Wprowadzone decyzją zmiany wynikają również z rekomendacji zawartych w Ewaluacji mid-term postępu rzeczowego POIR, która zawiera ocenę realizacji programu na dzień 31.12.2018 r. oraz doświadczenia z wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W programie wprowadzono następujące zmiany:

  • przeniesiono 90 mln euro z I osi do III osi programu z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, które jest wdrażane przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • przeniesiono 60 mln euro z IV osi do II osi programu z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, które jest wdrażane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.