Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Poddziałanie 4.2

Termin naboru: nabór zakończony.

W ostatnim naborze przeprowadzonym w kwietniu 2018 r. złożonych zostało ponad 1000 wniosków na kwotę 4,5 mld zł. Jednak bardzo dużo wniosków (ponad 60 %) na poszczególnych etapach oceny: tzn. oceny ekonomicznej, technologicznej i kosztorysowej, a także na skutek braków formalnych – odpadło, co oznacza, że kwota 2,1 mld zł. jaka została przeznaczona na nabór najprawdopodobniej nie zostanie  wykorzystana.

Przewidywany jest jeszcze jeden nabór wniosków na przełomie lutego i marca 2020 r. jest zatem okazja na zakwalifikowanie inwestycji, zwłaszcza gdy w naborze z kwietnia 2018 r. nie została wykorzystana znaczna pula środków. W tym kontekście warto więc pomyśleć o potrzebach na najbliższe lata (np. wymianie zamortyzowanych maszyn i urządzeń), w tym również o inwestycjach obniżających koszty zapotrzebowania w energię (kogeneracji i fotowoltaice), które również  można realizować w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” z 50-procentową dotacją.

Zgodnie z najnowszym harmonogramem – (najbliższy jednocześnie ostatni) nabór wniosków  w perspektywie finansowej 2014 – 2020 powinien zostać ogłoszony na przełomie lutego i marca 2020 r. Kolejnego naboru (jeżeli w ogóle  zostaną utrzymane dotacje dla przetwórstwa) należy się spodziewać najwcześniej w 2022 r. (po przygotowaniu i notyfikacji ”nowych  programów” w Komisji Europejskiej).

W ramach naboru zaplanowanego na grudzień br. preferencyjnie będą potraktowane przedsiębiorstwa planujące produkcję pasz bez GMO. Preferencje będą dotyczyć przyznania tym firmom dodatkowych 20 punktów w rankingu. Dodatkową różnicą w porównaniu do poprzednich naborów jest podniesienie minimalnej wymaganej liczby punktów z 6,5 do 20, co oznacza że wnioski z punktacją poniżej 20 punktów odpadną na wstępnym etapie oceny. Pozostałe zasady nie uległy zmianie i nadal beneficjentem może być przedsiębiorca spełniający kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota pomocy wynosi 10 mln zł. i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Ze względu na przewidzianą niską alokację środków dla tego naboru można się spodziewać, że na podpisanie umowy z ARiMR mogą liczyć tylko najlepsze projekty, przy czym (choć nie ma jeszcze w tej sprawie żadnych decyzji) kwota środków przeznaczonych na nabór  – jak zaznaczono na wstępnie najprawdopodobniej będzie mogła być uzupełniona o środki, które zostały z naboru z kwietnia 2018 r. Według naszych obliczeń może to być kwota ok 200 mln zł.

W ramach działania 4.2 poza zakupem maszyn i urządzeń, budową i modernizacją budynków produkcyjnych, istnieje możliwość uzyskania 50% dotacji na instalacje kogeneracyjne (produkcja energii elektrycznej i ciepła na bazie gazu) i OZE (w tym panele fotowoltaiczne).
WARUNEK: Ilość wyprodukowanej energii nie może przekraczać zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną w wymiarze rocznym.