Ułatwienia w kredycie technologicznym w związku z koronawirusem
24 marca 2020
Źródło: www.gov.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało zmiany w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, polegające na przyznaniu wyższej premii technologicznej oraz możliwości pokrycia wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu i zwiększenia ilości wydatków podlegających refundacji np. będzie możliwość refundacji kosztów transportu nowych lub używanych środków trwałych, zniesiony zostanie wymóg innowacyjności efektów projektu w skali kraju.

Zmiany te zostaną włączone do pakietu antykryzysowego, nad którym obecnie pracuje rząd. Dzięki nim wielu przedsiębiorstwom, odczuwającym ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, łatwiej będzie podejmować decyzje inwestycyjne, utrzymać produkcję i miejsca pracy. Kredyt na innowacje technologiczne jest rozwiązaniem współfinansowanym z funduszy unijnych w Programie Inteligentny Rozwój. Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie premii technologicznej jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ministerstwo podjęło decyzję o wydłużeniu naboru w trwającym konkursie do 24 czerwca 2020 roku. Pierwotnie nabór miał się zakończyć pod koniec kwietnia. Wnioskodawcy będą mieli również więcej czasu na podpisanie umowy kredytowej (termin wydłużono z 30 do 60 dni od uzyskania promesy kredytu) oraz na dostarczenie dokumentów środowiskowych i pozwolenia na budowę (termin wydłużono z 10 do 12 miesięcy od uzyskania promesy). Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa wnioskodawców oraz ekspertów oceniających wnioski, panele eksperckie będą odbywać się za pośrednictwem telekonferencji.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z pandemią koronawirusa zarekomendowało również wydłużenie naborów dla przedsiębiorców we wszystkich instytucjach w Programie Inteligentny Rozwój: NCBR, PARP i BGK. Planowane jest również uruchomienie nowego funduszu pożyczkowego o wartości co najmniej 400 mln złotych, który zapewni przedsiębiorstwom finansowanie kapitału obrotowego na czas oddziaływania kryzysu związanego z pandemią. Ponadto instrument finansowy w formule projektu pozakonkursowego pn. „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw” tzw. gwarancja BIZNESMAX umożliwi również zabezpieczenie kredytów odnawialnych
w rachunku bieżącym.