Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej”.

Beneficjenci: MSP i duże przedsiębiorstwa

Termin naboru:  3 kwietnia – 31 sierpnia 2020 r.

Alokacja: 173 mln zł.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty, których realizacja przyczyni się do największego ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej.

Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna kwota dofinansowania: 1 000 000 euro tj. 4 315 900 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: 7 000 000 euro tj. 30 211 300 zł.

System płatności:

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie:

  • zaliczek

Wysokość pojedynczej zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zaliczka zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę.

Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70% wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

  • refundacji

Płatności na rzecz beneficjenta będą dokonywane na podstawie zaakceptowanych wniosków o płatność.

Łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90% całkowitej kwoty dofinansowania.

  • płatności końcowej.

Płatność końcowa w wysokości 10% całkowitej kwoty dofinansowania projektu zostanie wypłacona po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.

Wkład własny:

W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego NFOŚiGW. Informacje dotyczące programu pożyczkowego dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.