Gospodarka energetyczna

Rosnące koszty zaopatrzenia w energię (m.in. z uwagi na rosnące koszty uprawnień do emisji CO₂) stają się dzisiaj dla wielu firm dużym problemem. Tymczasem koszty zaopatrzenia w nośniki energii można obniżyć poprzez inwestycje w kogenerację i w OZE (w tym fotowoltaikę), a tam gdzie są ku temu warunki poprzez budowę biogazowni.

KOGENERACJA

Opłacalność inwestycji

Produkcja energii elektrycznej i ciepła we własnym zakresie w procesie kogeneracji (na bazie gazu ziemnego, skroplonego LNG, a także biogazu) jest najkorzystniejsza wówczas, gdy energię, którą kupujemy zastąpimy energią własną oraz gdy produkcja energii następuje w czasie rzeczywistego jej zużywania przez zakład. Wówczas możemy mówić o unikniętym koszcie zakupu energii.

Nakłady na instalacje kogeneracyjne zwracają się w ciągu 2-4 lat bez dotacji. Pomimo szybkiego zwrotu poniesionych nakładów na instalacje  do 1 MW można uzyskać dodatkowe wsparcie z tytułu premii kogeneracyjnej tj. dopłaty w wysokości 141,16 zł do wyprodukowanej 1 MWh energii. Instalacje, które zostaną zakwalifikowane do premii kogeneracyjnej będą otrzymywały dopłaty przez 15 lat. Łączna kwota premii kogeneracyjnej dla instalacji 1 MW (por. informacje o naborach) wyniesie kilkanaście mln zł.

Technologia

Zintegrowana produkcja energii elektrycznej i cieplnej polega na pracy silnika napędzanego gazem, który porusza generator prądu. Natomiast ciepło wytwarzane przez korpus silnika oraz układ odprowadzania spalin z silnika jest odbierane przez specjalny system i odprowadzane do odbiorników. Układ produkuje porównywalną wielkość energii elektrycznej i ciepła. W zależności od potrzeb danego zakładu instalując specjalne moduły – ciepło możemy zamienić chłód lub na parę technologiczną.

W optymalnym układzie kogeneracja wytworzy nam wszystkie lub wybrane media:

  • energię elektryczną,
  • ciepło,
  • parę technologiczną,
  • chłód.

FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika jest najbardziej uzasadniona dla zakładów, które mają duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, a ponadto pracują w trybie jednozmianowym,
a więc w godzinach kiedy operują promienie słoneczne.

BIOGAZOWNIE

Inwestycje w biogazownie są dzisiaj bardzo opłacalne, o wiele bardziej niż podstawowa produkcja rolna i przetwórstwo produktów rolnych. Ponadto należy podkreślić,  że biogazownie do 0,5 MW nie wymagają sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, przez co można łatwo uzyskać na nie pozwolenie na budowę. Cena referencyjna za 1 MWh energii wyprodukowanej w tego typu biogazowniach wynosi 700 zł. Cena obowiązuje przez 15 lat. Oznacza to, że właściciel biogazowni osiągnie w tym okresie przychody na poziomie 42 mln zł.

Wsparcie dla inwestycji w zakresie gospodarki energetycznej można uzyskać z Programu Energia Plus, Poddziałania 4.2 PROW a także z Regionalnych Programów Operacyjnych (por. informacje o naborach).