Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 9.1.1 „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
29 czerwca 2020
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił konkurs w ramach poddziałania 9.1.1 „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty schematu B i C:

 • Schemat B przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych):
  • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie sprzęt – jako element projektu);
  • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu);
 • Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe:
  • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu);
  • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie sprzęt – jako element projektu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

schemat B – 13 803 449,09 PLN oraz schemat C – 9 624 749,81 PLN

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.