Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 8.4.2 „Adaptacja do zmian” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
25 czerwca 2020
Źródło: www.rpo.malopolska.pl

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 8.4.2 „Adaptacja do zmian” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe.

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących z rolnictwa poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement.

Działaniami kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania jako obowiązkowy element wsparcia,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia i/lub kursy i/lub studia podyplomowe,
 • staże,
 • sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dostępne wraz z usługami szkoleniowymi udzielanymi na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pomoc finansowa dla młodych stażem przedsiębiorców wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. zatrudnienie wspomagane, wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia lub doradztwo, wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 11 946 771,08 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 17 sierpnia 2020 roku.