Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
10 stycznia 2020
Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów:

Typ operacji nr 1 – tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in.: przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Typ operacji nr 2 – świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. Typy operacji mogą być łączone z zastrzeżeniem, że typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające dla typu operacji nr 1.

Zaproponowane typy operacji zostały zaprojektowane w sposób zapewniający szerokie spektrum pomocy, zarówno w organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakłada się wykorzystanie wybranych typów operacji przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wsparcie realizowane będzie na zasadach określonych w niniejszej ustawie. W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna (typ operacji nr 1) możliwe są m.in.: następujące kategorie działań:

  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp., zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in.: meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),
  • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka, przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,
  • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Ww. wydatki mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (2 typ operacji) dostępne jest dla:

  • osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub osób pracujących,
  • sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (w sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące),

i obejmuje opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których rodzic jest zobowiązany.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 513 400,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 13 lutego 2020 roku do 28 lutego 2020 roku.