Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 7.2.1 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
26 lipca 2019
Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach poddziałania 7.2.1 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo Jednostek Samorządu Terytorialnego z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Dofinansowanie można uzyskać na wdrażanie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 797 896,09 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 sierpnia 2019 roku do 27 września 2019 roku.