Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 7.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
26 lipca 2019
Źródło: rpo.slaskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 7.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie można uzyskać na instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, działania Europejskich Służb Zatrudnienia związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 885 897,05 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 sierpnia 2019 do 30 września 2019 roku.