Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 6.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
10 lutego 2020
Źródło: rpo.lodzkie.pl

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 6.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST), związki i stowarzyszenia JST. Ponadto wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, Lokalne Grupy Działania.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów:

  • I typ – budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
  • II typ – prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
  • III typ – inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

W ramach ww. typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania mogą być realizowane inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem, inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia), kampanie promujące ofertę turystyczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 18 317 615,80 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 25 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.