Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
12 listopada 2019
Źródło: www.mojregion.eu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się regionalny podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego (tj. na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ):

  • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorstwo.

Wsparcie udzielne jest na:

  • I typ projektów – przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,
  • II typ projektów – wyposażenie w sprzęt medyczny.

W ramach konkursu dopuszcza się możliwość łączenia typów projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 992 987,21 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 13 grudnia 2019 roku do 10 stycznia 2020 roku.