Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
30 sierpnia 2019
Źródło: rpo.slaskie.pl

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 5.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Związek Metropolitalny, podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia oraz inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).

Dofinansowanie można uzyskać na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, budowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, budowę instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 14 867 745,87 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 września 2019 roku do 2 grudnia 2019 roku.