Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
20 sierpnia 2019
Źródło: wrpo.wielkopolskie.pl

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), szkoły wyższe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne oraz jednostki naukowo – badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Dofinansowanie można uzyskać na prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz na budowę, rozbudowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Typy projektów można łączyć.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 września 2019 roku do 31 października 2019 roku.