Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 4.4.1 „Ekomobilny Miejski Obszar Funkcjonalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020
16 lipca 2019
Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił konkurs w ramach poddziałania 4.4.1 „Ekomobilny Miejski Obszar Funkcjonalny (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Olsztyna)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w mieście wojewódzkim, jego obszarze funkcjonalnym lub/i na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miasta wojewódzkiego.

Dofinansowanie można uzyskać na budowę/przebudowę dróg dla rowerów, traktów pieszych, elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym np. energooszczędne oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych, wysepki, azyle dla pieszych oraz infrastrukturę rowerową (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów) – jako element Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, kompleksowe inwestycje służące transportowi zbiorowemu w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna obejmujące: budowę, przebudowę dróg lokalnych, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę komunikacyjnych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakup, modernizację niskoemisyjnego taboru, wymianę oświetlenia miejskiego na energooszczędne, wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem (jako element projektów wskazanych powyżej), działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 460 459,82 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 19 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku.