Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
27 września 2019
Źródło: www.rpo.malopolska.pl

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcia dotyczące wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe), czyli inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe lub odnawialne źródła energii, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania (wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.), inwestycje polegające na likwidacji starego źródła ciepła i podłączeniu do sieci ciepłowniczej (w sytuacji, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r., a projekt jest zgodny z planem rozwoju sieci ciepłowniczej). Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz, w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Wybór inwestycji będą warunkowały występujące na danym obszarze zagrożenia środowiskowe oraz wprowadzone ograniczenia dotyczące głównie jakości powietrza, w szczególności w zakresie inwestycji związanych ze spalaniem biomasy. Wsparcie mogą uzyskać projekty z obszaru objętego Subregionalnym Programem Rozwoju do roku 2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 329 067,81 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 października 2019 roku do 5 grudnia 2019 roku.