Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 4.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
16 września 2019
Źródło: rpo.dolnyslask.pl

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław ogłosiły konkurs w ramach poddziałania 4.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi wodno – ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tysięcy równoważonej liczby mieszkańców, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnie ścieków. inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu, inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu. Jako element projektu kwalifikowalne będą także koszty zakupu specjalistycznych środków transportu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej wyżej wymienionych aglomeracjach (w tym wozów asenizacyjnych) do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych projektu. W ramach wskazanego typu możliwe jest uzyskanie wsparcia do wartości stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych na inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody będące elementem kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową, w tym: sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej, urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 891 636,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 października 2019 roku do 2 grudnia 2019 roku.