Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 3.2.3 „Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
19 lutego 2020
Źródło: rpo.lubuskie.pl

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 3.2.3 „Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST.

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na:

  • poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
  • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
  • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
  • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
  • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
  • inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Ogólna pula środków jaka przypada na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.3 „Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 wynosi 1 300 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 24.03.2020 r. do 20.04.2020 r.