Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
18 maja 2020

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowaniu podlegają następujące wydatki kwalifikowane:

  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego,
  • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
  • zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych,
  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
  • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej,
  • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 350 000 000 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 1 czerwca 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku.

Źródło: www.bgk.pl