Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 3.1.3 „Niskoemisyjny transport – miasto Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
25 września 2019
Źródło: rpo.lodzkie.pl

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 3.1.3 „Niskoemisyjny transport – miasto Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Miasto Łódź, oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. posiadające osobowość prawą i przedsiębiorcy wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Dofinansowanie można uzyskać na budowę lub przebudowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci tramwajowej, np. układu torowego oraz sieci trakcyjnej na trasach, w tym na pętlach, bocznicach, w zajezdniach, budowę, przebudowę przystanków lub węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu, a także systemów parkingów dla samochodów („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Ride”) przy krańcowych przystankach lub węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów, zakup niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury niezbędnej do jego obsługi i ładowania paliwem alternatywnym (np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacja do dystrybucji ekologicznych nośników energii). Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 92 308 997,99 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 października 2019 roku do 15 listopada 2019 roku.