Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 3.1.2 „Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
20 lutego 2020
Źródło: rpo.opolskie.pl

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 3.1.2 „Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie ubiegać mogą się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST, które posiadają osobowość prawną. Dodatkowo beneficjentem dofinansowania mogą być przedsiębiorstwa – podmioty, w tym spółki prawa handlowego, wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Dofinansowanie uzyskać można na następujące typy projektów:

  • budowa oraz przebudowa infrastruktury transportu publicznego, której celem będzie ograniczenie ruchu drogowego w centrum miast,
  • rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, które służyć mają ułatwieniu poruszania się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym również zapewnienie dostępu do dróg umożliwiających dojazd do przystanków,
  • infrastruktura, której celem jest obsługa pasażerów np. interaktywna informacja podróżnych,
  • infrastruktura dla ruchu pieszych i rowerowego.

Ogólna pula środków jaka przypada na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.2 „Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wynosi 33 500 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 23.03.2020 r. do 30.03.2020 r.