Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
13 marca 2020
Źródło: www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Koordynatorzy Krajowych Klastrów Publicznych.

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na:

  • zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia, dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej,
  • koszty administracyjne i wynagrodzenie dla personelu biorącego udział w projekcie,
  • usługi eksperckie, w tym badania rynkowe, audyty, badania ewaluacyjne,
  • usługi na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT,
  • w przypadku członków klastra biorącego udział w projekcie: usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych, udział w misjach gospodarczych, udział w targach w charakterze wystawcy, dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz promocję marek i produktów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 28 500 000,00 PLN, w tym 3 500 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim oraz 25 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 15 kwietnia 2020 r. do 30 lipca 2020 r.