Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 2.2.3 „Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
26 listopada 2019
Źródło: www.lodzkiecop.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 2.2.3 „Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się miasto Łódź, partnerstwa Miasta Łodzi z następującymi typami podmiotów: jednostki samorządu terytorialnego (JST), związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, jednostki naukowe, szkoły wyższe, instytucje otoczenia biznesu.

Wnioski o dofinansowanie można składać na:

  • przygotowanie i promocję kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy,
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej,
  • organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne, wynikające z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 907 997,70 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 grudnia 2019 roku do 28 lutego 2020 roku.