Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 1.4.3 „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
30 lipca 2019
Źródło: www.mojregion.eu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 1.4.3 „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego pełniące rolę Instytucji Otoczenia Biznesu, w której jednostka samorządu terytorialnego jest większościowym udziałowcem/ akcjonariuszem i wywiera decydujący wpływ na jej funkcjonowanie.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (terenu inwestycyjnego), poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej, w tym strefy aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy, przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (np.: obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe oraz popegeerowskie).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 447 544,37 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 sierpnia 2019 roku do 13 września 2019 roku.